Кредитно-модульна організація навчального процесу для студентів першого курсу

Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Загальна інформація

Загальна інформація стосовно системи модульно-рейтингового контролю

Важливим кроком на шляху реформування системи освіти та наближення її до європейських стандартів є вдосконалення критеріїв оцінювання знань студентів та запровадження єдиного критерію переведення оцінок, отриманих студентом у класичних університетах України, в європейську систему оцінювання.

Кредитно-модульна система і відповідна система оцінювання розроблені з метою удосконалення системи контролю якості знань студентів, сприяння формуванню системних та систематичних знань, ритмічної самостійної роботи впродовж семестру, підвищення об'єктивності оцінювання знань та адаптації до вимог, визначених Європейською системою залікових кредитів (ECTS), особливостей кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП).

Оцінювання знань студентів повинно сприяти реалізації низки завдань, зокрема:

  • підвищення мотивації студентів до системного активного навчання впродовж семестру та навчального року, переорієнтація їх цілей з отримання позитивної оцінки на формування системних стійких знань, умінь та навичок;
  • відповідність переліку, форм та змісту контрольних заходів і завдань робочій програмі дисципліни, розробленій за вимогами КМСОНП;
  • відкритість контролю, яка базується на ознайомленні студентів на початку вивчення дисципліни з переліком, формами та змістом контрольних завдань, критеріями та порядком їх оцінювання;
  • подолання елементів суб'єктивізму при оцінюванні знань, що забезпечується виконанням контрольних завдань із застосуванням модульної системи оцінювання, іспиту, а також врахуванням усіх видів навчальної роботи студента впродовж семестру, передбачених робочими навчальними програмами дисциплін;
  • забезпечення належних умов для вивчення програмного матеріалу з нормативних і вибіркових дисциплін і підготовки до контрольних заходів, що досягається їх чітким розмежуванням за змістом і терміном проведення;
  • розширення можливостей для всебічного розкриття здібностей студентів, розвитку їх творчого мислення та підвищення ефективності навчального процесу. Оцінювання знань студентів з кожної дисципліни здійснюється шляхом проведення кредитно-модульного контролю знань.

Модуль (змістовий) – навчальний матеріал, який включено до змісту курсу.

Рейтинг – оцінювання навчальної діяльності студента за системою ECTS.

Кредит – навчальний час студента, який складається з аудиторної і позааудиторної роботи і становить 36 годин (американський кредит становить 54 години).

Навчальний курс поділяється на тематичні модулі, до структури яких входять три складові, що підлягають оцінюванню:

  • аудиторна робота студента
  • самостійна робота студента (1/3 частина від загальної кількості годин, що відводяться на кожний аспект вивчення курсу)
  • модульна контрольна робота (3-5 робіт з кожного аспекту курсу) Рейтинг кожного модуля складається з суми середніх оцінок за аудиторну, самостійну і контрольну роботу.

Знання студента оцінюються за 100-бальною шкалою. Під час іспиту студент отримує підсумковий рейтинговий бал, який є сумою семестрового рейтингового балу та екзаменаційного балу.

© Олена Сірук aka Verbena, 2001 - 2006