КОМПАРАТИВНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ І ЛІТЕРАТУР

ПАМ’ЯТІ АКАДЕМІКА

ЛЕОНІДА БУЛАХОВСЬКОГО

Збірник наукових праць

Випуск 12

Київ-2010

 

Зміст

Титульна сторінка.............................................................................................................. 1

До відома авторів............................................................................................................... 2

 

МОВОЗНАВСТВО

 

Андрієнко Л.О. (Київ, Україна)

Суфіксальний словотвір в українських прізвищевих назвах іменникового типу:

етимологічний та правописний аспекти............................................................................ 3

Валчакова П. (Брно, Чеська Республіка)

Problematika zpracování věcných okruhů ve slovanských jazycích.................................... 7

Вовк П.С. (Київ, Україна)

Варіативність як закономірність віршованого перекладу поетичного тексту.............. 12

Воскобойник Г. М. (Київ, Україна)

Лінгвістичні критерії диференціації номенів та термінів................................................ 17

Гливінська Л.К. (Київ, Україна)

Колір як образ: мовно-поетичний живопис Миколи Вінграновського......................... 24

Даниленко Л.І. (Київ, Україна)

Проблема термінологічного статусу паремії у сучасній чеській лінгвістиці................ 30

Дель Гаудіо С. (Неаполь, Італія)

Типологічні риси словотвору в італійській та українській мовах................................. 35

Дем’яненко Н.Б. (Київ, Україна)

Семантична структура фразеологізмів з компонентом «птах» у польській,

українській та російських мовах..................................................................................... 50

Домилівська Л.В. (Київ, Україна)

Лінгвосимвольний простір ідіостилю Ю. Яновського: особливості функціонування

мовної домінанти ОЧІ...................................................................................................... 55

Дубова Л. О. (Київ, Україна)

Орнітоніми як об’єкт лінгвістичного дослідження......................................................... 60

Зелінська М.З. (Львів, Україна)

Мовна свідомість осіб польського походження, що навчаються в недільній школі

м.Самбора........................................................................................................................ 66

Зимовець Г.В. (Київ, Україна)

Структурно-семантичні та лінгвопрагматичні особливості комерційних назв

у сучасних слов’янських мовах....................................................................................... 78

Климентова О.В. (Київ, Україна)

Чинники вербальносугестивної спроможності перекладу сакрального тексту............. 85

Ковш О.А. (Мінськ, Білорусь)

Аналитические прилагательные в болгарском языке..................................................... 91

Кошман І.М. (Київ, Україна)

Специфика морфологических изменений (на примере русских публицистических

текстов Украины)............................................................................................................. 96

Кравчук А.Є. (Київ, Україна)

Функціонування прикметникових форм родового відмінка однини в мові

староукраїнських пам’яток............................................................................................ 101

Луценко С.О.(Київ, Україна)

Вплив медіапростору на сучасного споживача інформації......................................... 109

Ма Яньфей (Пекін, Китай)

Перифрази політичного дискурсу в українських та китайських газетних текстах..... 112

Мехед А.С. (Київ, Україна)

Таксономії комічного..................................................................................................... 117

Непоп-Айдачич Л. В. (Київ, Україна)

Топоніми, похідні від назв квітів, у польській мовній картині світу........................... 120

Николів І.І. (Львів, Україна)

Тематична група «ЛЮДИНА» у лексичній підсистемі хорватського молодіжного

сленгу.............................................................................................................................. 125

Нікітіна Ф.О. (Київ, Україна)

Етнічне та соціологічне підґрунтя ономастикону......................................................... 133

Огієнко І.С. (Київ, Україна)

Функціонально-семантичні особливості дискурсивного слова АДЖЕБА

(на матеріалі текстів сучасних болгарських мас-медіа)............................................... 136

Паламарчук О.Л., Чмир О.Р. (Київ, Україна)

Особливості підготовки студентів-славістів Київського національного

університету імені Тараса Шевченка в сучасних умовах............................................. 141

Переверзєв Д.І. (Київ, Українеа)

Фонетичні аспекти взаємодії мов (на прикладі китайського впливу на

корейську мову в порівнянні з фонетичними змінами слов’янських мов):

постановка питання........................................................................................................ 147

Петровська Л.Є. (Київ, Україна)

Явища омонімії і полісемії у фразеології (до питання про особливості

семантики кінематичних фразеологізмів болгарської мови)....................................... 152

Плешкан О.О. (Харків, Україна)

Франкомовні запозичення в терміносистемі фахівців комп'ютерної інженерії та

управління...................................................................................................................... 156

Савчук Є.О. (Київ, Україна)

Мовні жанри у Всесвітній павутині: методологічні основи класифікації.................... 160

Самойлова І. А. (Київ, Україна)

Деякі підходи до інтерпретації дериваційних відношень між значеннями

полісемічного слова....................................................................................................... 169

Сокур І.О. (Київ, Україна)

Лексико-стилистическое своеобразие фразеологизмов в научном тексте................... 174

Тепла О. М. (Київ, Україна)

Формування міжкультурної комунікації у процесі навчання іноземних

студентів української мови............................................................................................ 179

Теряєв Д.О. (Київ, Україна)

Акустична природа звучання мови перекладів (експериментально-фонетичне

дослідження творчості Миколи Лукаша)...................................................................... 182

Тимошук Р. П. (Київ, Україна)

Тлумачні словники в історії польської лексикографії.................................................. 188

Черниш Т. О., Єрмоленко С. С. (Київ, Україна)

Гра слів у поетичній мові ксьондза Я. Твардовського................................................. 193

Чумак В.В., Калениченко М.М. (Київ, Україна)

Моделювання інтенційно-валентних відношень у безособових реченнях

чеської мови.................................................................................................................... 199

Ярмак В. І. (Київ, Україна)

Стилістичні особливості використання претеритальних конструкцій у романі

Мілети Продановича „Сад у Венеції“ та в його перекладі українською мовою........ 204

 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

 

Айдачич Д. (Белград, Сербія)

Премудри Соломон и жене у фолклору балканских Словена..................................... 214

Білоног Ю.І. (Київ, Україна)

Інтертекстуальний діалог творчості Мілорада Павича з феміністичним

постструктуралізмом..................................................................................................... 220

Букіна Ю.О. (Київ, Україна)

Чеховские мотивы в творчестве В. Токаревой.............................................................. 229

Булаховська Ю.Л. (Київ, Україна)

З роздумів про „письменницьку взаємодію” в літературі........................................... 237

Забіяка І.В. (Київ, Україна)

Маніфести авангардистів: декларація та самоідентифікація........................................ 239

Захаржевська В.О. (Київ, Україна)

Людина і природа. Символ троянди у художньому світі слов’ян ХХ століття.......... 246

Іванова Г. В. (Київ, Україна)

Проблеми екології природи та екологія душі у творчості Івана Давидкова

(болгаро – українські паралелі).................................................................................... 253

Кондратюк Л.М. (Київ, Україна)

Літературний імпресіонізм як дискурс взаємодії мистецтв.......................................... 257

Костенко О.О. (Ніжин, Україна)

Форми вираження психічного буття героя (М.Коцюбинський і В.Винниченко)........ 264

Крикун Л.С. (Ніжин, Україна)

Модель ідеологізованого простору в романах письменників-емігрантів

першої половини XX століття....................................................................................... 273

Лах Н. (Рієка, Хорватія)

IZ PINAKOTEKE JEDNOG PROZNOG OPUSA. Socijalni aspekti (s)likovnih

kriptograma u djelu Miroslava Krleže............................................................................. 282

Лісніченко Л.М. (Київ, Україна)

Архетип культурного героя в романі Миколи Вінграновського «Северин

Наливайко»..................................................................................................................... 291

Мушкетик Л.Г. (Київ, Україна)

Мотив «взаємодопомоги» в українських та угорських народних казках: давні

та новіші смисли............................................................................................................. 297

Науменко Н.В. (Київ, Україна)

Поетичний твір як форма буття реалій......................................................................... 305

Осадца К.Є. (Київ, Україна)

Релігійна філософія та деякі аспекти державотворення у середньовічній Сербії....... 310

Палій О.П. (Київ, Україна)

Національні версії слов’янського літературного постмодернізму:

чесько-українські паралелі............................................................................................ 320

Пащенко Є.М. (Загреб, Хорватія)

Проблеми становлення хорватської україністики в ХІХ ст......................................... 329

Переломова О.С. (Суми, Україна)

Семантичне наповнення концептів «самотність» і «одиночество» в українському

і російському художніх дискурсах................................................................................ 335

Рева Л.В. (Одеса, Україна)

В.Підмогильний та І.Бунін: проблеми наративної структури оповідань.................... 341

Сайковська О.Ю. (Київ, Україна)

Місце та роль фантастики у сучасній болгарській літературі..................................... 348

Сидяченко Н.Г. (Київ, Україна)

Семантика болю в художньому світі Ліни Костенко і Віслави Шимборської............ 356

Спатар І.М. (Івано-Франківськ, Україна)

Фемінний тип нарації у новелістиці Елізи Ожешко й Івана Франка............................ 362

Татаренко А.Л. (Львів, Україна)

Циклізація оповідань як проект онтологізації тексту («Відмінності» Г.Петровича).. 370

Шевченко Г.І. (Київ, Україна)

Читачі М.Некрасова і Т.Шевченка у наукових розвідках академіка О.І.Білецького.. 378

Щеголь Л.Д. (Київ, Україна)

Автобіографізм творчості Меши Селімовича на прикладі роману

«Дервіш і смерть».......................................................................................................... 382

 

РЕЦЕНЗІЇ. ХРОНІКА. ІНФОРМАЦІЯ.

 

СЛОВО ШАНИ НАУКОВОМУ КЕРІВНИКОВІ

(до 90-річчя від дня народження Г.Д.Вервеса) (Карацуба М.Ю.)............................... 386

ЯН КУКЛІК: ВЧЕНИЙ І ПЕДАГОГ (1940-2009) (Паламарчук О.Л.)......................... 388

НОВА ХВИЛЯ У ВИВЧЕННІ УКРАЇНСЬКО-ХОРВАТСЬКИХ

ЛІТЕРАТУРНИХ ВЗАЄМИН: рецензія на монографію Jevgenij Paščenko.

Ukrajinsko-hrvatske književne poredbe (Split: Književni krug, 2010. – 283 s.)

(Петровська Л.Є.).......................................................................................................... 390

 

Зміст................................................................................................................................ 392