КОМПАРАТИВНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ І ЛІТЕРАТУР

ПАМ’ЯТІ АКАДЕМІКА

ЛЕОНІДА БУЛАХОВСЬКОГО

Збірник наукових праць

Випуск 19

Київ-2012

 

Зміст

Титульна сторінка.............................................................................................................. 1

До відома авторів............................................................................................................... 2

 

МОВОЗНАВСТВО

Безпаленко A.M. (Київ, Україна)

Єдність вокалізму і консонантизму в індоєвропейських мовах. Особливий

статус фонем U та І. Ґештальт-теоретичний огляд....................................................... 3

Болобан М. (Київ, Україна)

Мовні втілення природних ритмів часу: співвідношення позамовних і мовних аспектів
дослідження календарно-часових номінацій в українській мові................................. 9

Ващенко О.О. (Київ, Україна)

Назви ANGLIE та AMERIKA і похідні від них у контексті чеської мови................... 17

Гамулець Д.В. (Львів, Україна)

Тендерні стереотипи у системі метафоричних номінацій на позначення жінки

та чоловіка у сербській мові........................................................................................ 25

Гасіл Ї. (Прага, Чеська Республіка)

Jaké místo zaujímá frazeologie ve výuce češtině pro cizince?......................................... 32

Дем'яненко Н.Б. (Київ, Україна)

Лінгвокультурний аспект у викладанні порівняльної фразеології слов'янських мов 39

Ємчура Н.Р. (Львів, Україна)

Типологія неологізаційних процесів у лексиці сучасної чеської мови...................... 44

Ізмайлова С. (Прага, Чеська Республіка)

O zvratnosti v češtině a chybování rusky mluvících

(na základě průběžného hodnocení materiálu z grantu Databáze jazykových chyb

v češtině mluvčích s prvním jazykem slovanským)........................................................ 52

Калениченко М.М. (Київ, Україна)

Безособові речення в історії слов'янського синтаксису.............................................. 62

Климентова О. (Київ, Україна)

Своєрідність реалізації сакрального діалогу в українській молитві......................... 71

Кобилецька Л. (Львів, Україна)

Фразеологізм як одиниця номінації (на матеріалі чеських фразеологізмів

на позначення часових та просторових відношень)................................................... 77

Костанда І. (Київ, Україна)

Явище паралелізму в мові українського фольклору................................................. 87

Николів І. (Львів, Україна)

Місце сленгу у мовленні хорватської молоді............................................................. 91

Новосад М. (Львів, Україна)

Морфологічні способи поповнення чеського молодіжного сленгу........................... 99

Петішкова Д. (Прага, Чеська Республіка)

Česká a ukrajinská redakce středověkého výkladového sborníku Lucidarius (způsob

užití minulých časů v české a ukrajinské redakci ve srovnání s redakcí ruskou).......... 117

Пономаренко О.В. (Київ, Україна)

Витоки дипломатичного дискурсу

від античних посланників до середньовічних драгоманів....................................... 124

Синевич А. (Мінськ, Республіка Білорусь)

Греческие композиты и их славянские соответствия в трактате

Псевдо-Дионисия Ареопагита «О Божественных именах»...................................... 128

Станкевич А.Л., Хазанава К.Л. (Гомель, Республіка Білорусь)

Беларуска-ўкраінскія моўныя паралелі

ў каляндарна-абрадавай лексіцы зімовага цыклу.................................................... 135

Старовойтова Н.Л. (Мінськ, Республіка Білорусь Київ, Україна)

Жанр навукова-публіцыстычнай нататки

як сродак вывучэння дыялектнай фразеалогіі.......................................................... 141

Цимбалюк-Скопненко Т.В. (Київ, Україна)

Тенденції розвитку фраземного фонду сучасної української літературної мови

(до питання про роль мови художніх перекладів)................................................... 146

Чернюх Л.Д. (Львів, Україна)

Ключові слова в мові словацької реклами................................................................ 153

Чорна О.О. (Київ, Україна)

Особливості функціонування поняття «безпека / bezpečnost» в сучасній публіцистиці

(на матеріалі української та чеської мов)................................................................. 161

Шевечкова М. (Брно, Чеська Республіка)

Ukrajinské a české frazeologické jednotky v dětském folklóru (aspekt etnolingvistický

a translatologický)....................................................................................................... 167

Шкелебей В.В. (Київ, Україна)

Образи міфічних, диких та свійських тварин в китайських прислів'ях та приказках 175

Ярмак В.І. (Київ, Україна)

Темпоритм поэтического дискурса

как релевантный фактор его стилистического оформления

(на материале переводов поэзии И.А. Бунина на сербский язык)........................... 183

 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Астаф'єв О.Г. (Київ, Україна)

«Ґонта» – невідома драма Генріха Красінського..................................................... 199

Бажан О.М. (Київ, Україна)

Усталена суспільна мораль як руйнівник сущого

у творчості Тараса Шевченка та Ганни Барвінок..................................................... 205

Білик Н.Л. (Київ, Україна)

Інтертекстуальні перспективи Біблійного дискурсу

в романі М. Продановича «Сад у Венеції».............................................................. 212

Булаховська Ю.Л. (Київ, Україна)

О роли чтения произведений А.С. Пушкина, Ф.И. Тютчева и ... Мольера в мои

детские годы (к проблеме читательской рецепции).................................................. 218

Василишин М.Б. (Львів, Україна)

Сербська неореалістична проза 60-70-х років

у контексті літератури тогочасної Югославії........................................................... 223

Гогуля М.П. (Київ, Україна)

Еволюція нарації та оповідні стратегії Данила Кіша............................................... 232

Головатюк В.Д. (Київ, Україна)

Фольклорні колективи та їх роль у підтримці традиції власного регіону

(на матеріалі українців північного Підляшшя)......................................................... 242

Деркач О.М. (Київ, Україна)

Символ у ліричній прозі Іво Андрича

(на матеріалі оповідання «Єлена, жінка, якої немає»)............................................. 248

Довжок Т.В. (Київ, Україна)

Речі-рослини-тварини-люди на Землі Віслави Шимборської.

Пам'яті Нобелівської лауреатки................................................................................ 253

Задорожна Л.М. (Київ, Україна)

Ескіз до портрета взаємин Т. Шевченка і П. Куліша

(за Кулішевим епістолярієм 1843-1846 pp.)............................................................. 259

Іваненко І.М., Львова К. (Київ, Україна)

Зародження проблеми "комплексу Пилата" у новозавітних апокрифах

(на матеріалі "Никодимового Євангелія", "Страстей Ісуса Христа",

"Послання Пилата до Тиверія Кесаря", "Прихід Марти і Марії сестер Лазаревих

до Риму і уздоровлення кесаря Тиберія" та середньовічних легенд і переказів).. 264

Кость C.C. (Львів, Україна)

Карел Зап про польську літературу

(за публікаціями журналу «Casopis ceského muzea»).............................................. 269

Марченко Н.В. (Київ, Україна)

Ретроспекція етнографічного матеріалу щодо святкування чехами

обрядового дійства «Їзда королів»........................................................................... 275

Мацько О., Скакун І. (Київ, Україна)

Елементи готичної поетики

у вірші Звонко Карановича «Психоделічне хутро»................................................. 281

Микитенко О.О. (Київ, Україна)

Символіка новели Іво Андрича «Милосниця Мара»

у слов'янській фольклорній перспективі................................................................... 285

Моллаахмади Дехаги Амирреза (Киев, Украина)

Влияние русской литературы на творчество

современной иранской писательницы Симин Данешвар......................................... 297

Науменко Н.В (Київ, Україна)

Рустикальні мотиви російськомовної лірики Леоніда Глібова та Івана Тургенева 303

Палій О.П. (Київ, Україна)

Готичний хронотоп Праги в романі Мілоша Урбана «Сім костелів».................... 311

Погребняк О.А. (Київ, Україна)

Феномен «волинських чехів» у сучасній чеській літературі:

дискурс національної ідентичності

(на матеріалі роману Еди Крісеової «Котячі життя»).............................................. 323

Рева Л.В. (Ізмаїл, Україна)

В. Винниченко і його неореалістичні, фантастичні, політичні та інші «контексти» 333

Рева Л.Г. (Київ, Україна)

Громадська і наукова діяльність І. Вагилевича

в світлі історії українсько-польських зв'язків........................................................... 342

Сидоренко О., Максимова К. (Київ, Україна)

Трансформація фольклорного образу упиря в поемі «Дзяди» Адама Міцкевича. 353

Стельмах X. (Львів, Україна)

Теорії жіночого письма та феміністична критика..................................................... 357

Сторощук І.І. (Львів, Україна)

«Тлін» Вацлава Берента як роман із життя мистецького середовища.................... 365

Ткаченко О.П. (Київ, Україна)

Хтонічна символіка в біблійній оповіді про братовбивство

та її художніх інтерпретаціях.................................................................................... 370

Халюк Л. (Київ, Україна)

Оповідання-спогади українців про операцію «Вісла» у наукових і популярних

збірках України та Польщі........................................................................................ 379

Шевченко Г.І. (Київ, Україна)

Рецепція творів Т. Шевченка інослов'янськими літературами

в оцінці О. Білецького................................................................................................ 384

Щеголь Л.Д. (Київ, Україна)

Роман «Фортеця»: образно-символічне тло............................................................. 388

 

РЕЦЕНЗІЇ. ХРОНІКА. ІНФОРМАЦІЯ.

ПЕРШИЙ ПЕРЕКЛАДНИЙ СЛОВНИК ЧЕСЬКОЇ НЕЛІТЕРАТУРНОЇ ЛЕКСИКИ:

«Кратьк чешко-български речник на некнижовната лексика» (Янко Бъчваров

и кол. – София: ETO, 2011, 243 с.) (проф.Паламарчук О.Л., доц. Чмир О.Р.)....... 394

 

Зміст............................................................................................................................ 397