Літературознавчі студії, випуск 32, 2012 рік

Зміст

Титульна сторінка.........................................................................................1

До відома авторів..........................................................................................2

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО. ФОЛЬКЛОРИСТИКА

Бажан О.М.

Еволюція жіночого характеру в прозі Ганни Барвінок

та Володимира Винниченка (на матеріалі оповідань Ганни Барвінок

"Молодича боротьба", "Забісована дівчина Настуся",

"Перемогла" та Володимира Винниченка "Зіна",

"Баришенька", "Заручини", "Краса і сила")............................................... 3

Басюк Л.

Особливості вираження авторської концепції людини в оповіданнях

В. Винниченка "Студент" та О. Маковея "Заробок на свята" ............... 11

Білоус В.Б.

Психотерапевтичний ефект драми Володимира Винниченка................ 15

Варенко В.М.

Духовно-моральні цінності українського народу

в творчості В. Винниченка ........................................................................ 29

Василенко І.М.

Своєрідність зображення суперечливості духовного світу митця

у драматургії В. Винниченка та у прозі Е. Золя ......................................36

Векуа О.В.

Філософська проблема вчинку як способу реалізації

екзистенційного вибору особистості у В. Винниченка .......................... 44

Гнатюк М.М.

Літературна спадщина В. Винниченка в рецепції

українських текстологів ............................................................................ 51

Гнідан Ю.В.

Концепти добра і зла в творчості Акутагава Рюноске

(на матеріалі новел письменника) ............................................................ 60

Гуляк А.Б., Башкирова О.М.

Новелістичний "канон" у малій прозі Володимира Винниченка .......... 67

Гурбанська А.І.

Мімезисна модель "людина і світ" у творчості Гр. Тютюнника

(до проблеми типологічних зв'язків із малою прозою В. Винниченка)..87

Денисюк С.П.

В.Винниченко в оцінці критиків журналу

"Українська хата" (1909–1914) ................................................................. 93

Задорожна О.С.

Поетика прози у новелі В. Винниченка "Момент"

і романі О. Забужко "Музей покинутих секретів".................................. 99

Заєць С.Л.

"Чесна драма життя" Володимира Винниченка і Миколи Куліша

(порівняльна характеристика життя і творчості).................................. 104

Кирилюк О.С.

Фольклорні інклюзії в художній прозі Володимира Винниченка

(на прикладі оповідання "Федько-халамидник") .................................. 116

Ковалів Ю.І.

Мефістофелівські маски В. Винниченка ................................................123

Коломієць В.В., Іванова О.

Своєрідність стилю і проблематика малої прози В. Винниченка ....... 132

Коломієць Н.Є., Яременко Н.В.

Портрет як засіб характеротворення в дитячих оповіданнях

В. Винниченка .......................................................................................... 140

Кривуляк О.В.

Стильові екзистенціалії малої прози В. Винниченка ........................... 147

Ленда Р.І.

Роль історіографічної концепції М. Костомарова

у формуванні художнього мислення В. Винниченка ........................... 153

Линченко М.Д., Гаєвська Н.М.

Новела у творчій спадщині Володимира Винниченка ......................... 160

Міщенко О.І.

Урбаністичні візії Володимира Винниченка

та неподолана традиція у творчості шістдесятників ...........................169

Міщенко Д.С.

Динаміка етнокультурних стереотипів Іспанії

в українській літературі І половини ХХ століття ................................. 179

Наєнко М.К.

Що таке "чесність з собою"?................................................................... 191

Панчук Л.В.

Духовні домінанти персонажів у творах В. Винниченка

"Суд" і "Солдатики"................................................................................. 196

Пилипей О.В.

Специфіка художнього вираження авторської позиції

в оповіданні В. Винниченка "Кумедія з Костем" .................................. 204

Ращенко А.С.

Поетика контрастів у ранньому оповіданні

В. Винниченка "Контрасти".................................................................... 209

Резніченко Н.А.

В. Винниченко: в духовних глибинах дитячих світів .......................... 218

Рибась О.В.

Психологія творчості героя оповідання

Володимира Винниченка "Раб краси".................................................... 225

Семененко Л.М.

Семантика образів природи в дитячих оповіданнях

Володимира Винниченка......................................................................... 231

Семчишин Д.

Портрет, пейзаж, художня деталь як найбільш характерні

засоби психологізму ранніх творів Володимира Винниченка ............ 237

Сквирська І.В.

Концепт національного героя у драматичних творах

Володимира Винниченка......................................................................... 244

Сподинюк А.

Психоаналітичний портрет Кирпатого Мефістофеля

(дослідження за романом В. Винниченка

"Записки Кирпатого Мефістофеля") ...................................................... 252

Стрюк Л.Б.

Поетика оповідань В. Винниченка......................................................... 259

Шалацька Г.М.

Жіночий образ в системі духовних цінностей у творах

Г.Квітки – Основ'яненка та В. Винниченка ........................................... 270

Шалацька Т.П.

Засоби психологізації в малій прозі В. Винниченка та І. Чендея ....... 276

Шкуратенко Ю.

Остання драма В.Винниченка "Пророк" – погляд

на майбутнє людства ............................................................................... 285

Щербак С.

Дитяче світосприйняття у малій прозі В. Винниченка ........................ 293

Щур Н.О.

Драматургія В. Винниченка в рецепції Я. Мамонтова......................... 297

Якименко О.В.

Постать В.Винниченка та інших діячів Революційної

Української партії у спогадах Н. Романович-Ткаченко ....................... 303

Янкова М.А.

Буття на межі: екзистенційна проблематика малої прози

В. Винниченка та Ю. Ґудзя ..................................................................... 312

 

МОВОЗНАВСТВО

Ангерчік Є.Д.

Лексичні елементи розмовно-побутового стилю

у прозових творах В. Винниченка "Студент"

та "Кумедія з Костем" і В. Ґабора "Швонц"

та "Полювання у втраченому просторі"................................................. 322

Андрєєва Т.М.

Дистрибутивні та структурно-семантичні характеристики

ад'єктивних композитів (на матеріалі роману

Володимира Винниченка "Записки Кирпатого Мефістофеля") .......... 327

Обухова В.М.

Лінгвістичний аналіз оповідання В. Винниченка "Студент" .............. 339

Чернишук В.В.

Співоче мовлення і орфоепічна норма................................................... 347

Шалацький Д. Л.

Місце мовленнєвого акту докору серед негативно-оцінних

мовленнєвих актів .................................................................................... 354

Зміст……....................................................................................................364

Реквізити.……............................................................................................368