Літературознавчі студії, випуск 34, 2012 рік

Зміст

Титульна сторінка..........................................................................................................1

До відома авторів............................................................................................................2

Семенюк Г.Ф.

Літературно-мистецька генерація кінця ХІХ – початку ХХ століть.

Родина Рильських.......................................................................................................... 3

Артюшенко З.В.

Вплив культурних та історичних чинників на творчість Максима Рильського

та Івана Білика ............................................................................................................... 6

Астаф'єв О.Г.

Невідомий лист Максима Рильського на захист Івана Чаплі .................................. 10

Бандура Г.О.

Творчість Максима Рильського в оцінці еміграційної критики .............................. 14

Башманівський В.І.

Неокласичні домінанти в ранній поетичній творчості Максима Рильського......... 18

Башманівський О.Л.

Особливості комунікативного перекладу

трагедії "Король Лір" В. Шекспіра Максимом Рильським ...................................... 22

Бригадир Я.О.

Поетикальні виміри творчості Максима Рильського ............................................... 27

Бриська О.Я.

Переклад в системі національної культури:

погляд неокласиків Миколи Зерова та Максима Рильського .................................. 31

Василюк В.І.

Рецепція постаті Максима Рильського у творчості Євгена Маланюка................... 39

Векуа О.В.

Міф першопочатків і кінця у поетиці Максима Рильського і Тараса Шевченка ....44

Гаєвська Н.М.

Максим Рильський та Андрій Малишко (єдність талантів)..................................... 49

Гармата Г.В.

Образи-архетипи у творчості Євгена Гребінки та Максима Рильського:

порівняльні аспекти..................................................................................................... 53

Грицаюк М.М.

Творчі взаємозв'язки родин Рильських і Лисенків ................................................... 59

Грищенко І.В.

Етноконфесійна толерантність українців у фольклористичних

дослідженнях Тадея Рильського ................................................................................ 66

Гулай А.А.

Актуальність публіцистики Максима Рильського на прикладі "Вечірніх розмов".71

Гуляк А.Б., Науменко Н.В.

Поетичний універсум "Голосіївської осені" ............................................................. 75

Данильченко О.Ю.

Українська барокова традиція у творчій спадщині Максима Рильського .............. 83

Євченко О.В.

Стилістичні особливості літературно-публіцистичних

творів Максима Рильського........................................................................................ 89

Жигун С. В.

Максим Рильський і письменники "Ланки": до історії творчих взаємин ............... 96

Заєць С.Л.

Творчість Максима Рильського з погляду літературознавців ............................... 102

Каплюк К.М.

Ретроспектива у творчості Максима Рильського

(поема "Мандрівка в молодість") ............................................................................. 106

Кирилюк О.С.

Фольклоризми у ліриці Максима Рильського......................................................... 110

Ковалів Ю.І.

Апологія гедонізму в ліриці Максима Рильського ................................................. 116

Коломієць Л.В.

Перекладацька та редакторська діяльність Максима Рильського

в період національного ренесансу............................................................................ 122

Коломієць О.В.

Автобіографічний характер поеми Максима Рильського

"Мандрівка в молодість"........................................................................................... 131

Кривуляк О.В.

"Як же так убого ви живете …"

(літературно-критична полеміка неокласиків)........................................................ 135

Мазоха Г.С.

Приватні кореспонденції Максима Рильського

в літературному контексті 50–60-х рр. ХХ століття............................................... 140

Міронова Д.В.

Аналіз перекладу Максимом Рильським віршованого роману "Євгеній Онєгін"

О. С. Пушкіна в аспекті авторського редагування ................................................. 147

Міщенко Д.С.

Світові образи та мотиви у творчості Максима Рильського.................................. 152

Міщенко О.І.

Образ Києва у творчості Максима Рильського ....................................................... 157

Монастирецький Л.С.

Гранослов української поезії ХХ століття............................................................... 161

Мудрак-Ковалів О.В.

Культура еросу в епіталамі Максима Рильського "Нашу шлюбну постелю

вквітчали троянди пахучі…" (збірка "Синя далечінь").......................................... 166

Новікова П.Є.

Рослинна символіка в контексті творчості Максима Рильського

та Олеся Гончара ....................................................................................................... 169

Останіна Г.Г.

Орієнтальний дискурс кінця ХІХ – початку ХХ століття...................................... 174

Павленко О.Г.

Перекладацькі стратегії Максима Рильського ........................................................ 181

Пазяк Н.М.

Рід Рильських в історії України ............................................................................... 186

Резніченко Н.А.

Творчість Максима Рильського для дітей ............................................................... 193

Роман А.Ю.

Образ автора та "авторська позиція" в кореспонденціях

Максима Рильського й Остапа Вишні ..................................................................... 196

Салтовська Н.В.

Спадкоємність традиції: від Тадея до Максима Рильського.................................. 201

Смірнова Н.П.

Казка у творчій рецепції Максима Рильського....................................................... 207

Стріха М.В.

Листування Григорія Кочура і Богдана Рильського. Вступні зауваги.................. 211

Усатий А.В.

Розвиток читацьких умінь на уроках української літератури

(на основі літературної творчості Максима Рильського)....................................... 276

Філатова О.С.

Від художньо-естетичної комунікації до дискурсу влади:

траєкторія соцреалістичних трансформацій ........................................................... 279

Філіпенко Д.О.

Максим Рильський як літературознавець................................................................ 285

Халін В.В.

Адам Міцкевич у перекладах Максима Рильського............................................... 289

Цурканюк О.В.

Вірші-хокку у творчості Михайла Клименка.......................................................... 293

Чернюк С.Л.

Дискурс творів Адама Міцкевича у творчій рецепції Максима Рильського ........ 306

Янкова М.А.

Традиції поетичного слова Максима Рильського в ліриці Юрія Ґудзя................. 312

Янкова Н.І.

Листування Максима Рильського: тематичні орієнтири

та стильові домінанти ............................................................................................... 321

Ящук А.К.

Когнітивна метафора як засіб вербалізації концепту "поетичне мовлення"

в поезії Максима Рильського 1910–1940 років ....................................................... 329

Заїка Ю.М.

Архетипи української ментальності в творчостім. Рильського і М. Томчанія..... 335

Скиба Т.В.

"Як вічність молодий…" (спостереження над поетичним світом

ранньої творчості Максима Рильського) ................................................................. 340

Зміст………………......................................................................................................346

Реквізити.………..........................................................................................................349