Мовні і концептуальні картини світу

Випуск 41

Частина 1

2012 рік

 

Зміст

Титульна сторінка.................................................................................... 1

До відома авторів.................................................................................... 2

 

Акульшин О.В.

Динамічна генетично-полігональна система варіації знань................... 3

Ангерчік Є.

Особливості відтворення розмовних

лексичних елементів в англійському перекладі

творів В.Стефаника................................................................................ 14

Андреєва Т.М.

Концептуалізаційна специфіка фразеологізмів

з компонентами – назвами сільгоспзнарядь......................................... 20

Антоненко Н.П.

Лингвосемиотика психологических ассоциативов:

мифологемы "кровь" и "слёзы" в русских волшебных сказках.......... 27

Афанасьєва О.М.

Колективний конструкт наукового дискурсу:

інтертекстуальність, інтердискурсивність, поліфонія.......................... 33

Бабенко Т.В.

Розвиток естетичних потреб студентської молоді

в добу гуманітарізації освіти................................................................. 43

Бабире О.В.

Мовні засоби екобрендингу.................................................................. 51

Базан О.М.

Структурні параметри риторичних заголовків

у публіцистичному тексті

(на матеріалі сучасних українськомовних ЗМІ)................................... 58

Барвіцька Г.К.

Англійські запозичення

в українській терміносистемі обліку й аудиту...................................... 65

Безсмертна Я.Л.

Історія перекладу "Божественної комедії" Данте

українською мовою (від І.Франка до Є. Дроб'язка)............................ 73

Берещук О.П.

Особливості перекладу драматургічного тексту

(на прикладі п'єси Луїджі Піранделло

"Шестеро персонажів у пошуках автора")........................................... 81

Берник К.Ю.

Відтворення юридичної термінології в телесеріалах

(на матеріалі серіалу "Теорія брехні")................................................. 88

Біда Ю.О.

Особливості перекладу науково-технічної термінології

(на прикладі мистецтва фотографії)...................................................... 94

Білик К.А.

Сакральні пресупозиції поетичного тексту Р.М. Рільке

(на матеріалі поетичної збірки "Книга годин").................................... 99

Богдан Г.К.

Вживання діалекту як стилістичний авторський засіб

(на прикладі п'єси Карло Гольдоні "Колотнеча в Кьоджі"

у перекладі Ірини Стешенко).............................................................. 106

Бойко О. О.

Енантіосемія: невизначеність статусів та підходів............................. 114

Борейчук О.А.

Артикуляційно-акустичні

та фонологічні критерії визначення африкат..................................... 125

Бочарнікова А.М.

Мовно-стилістичні особливості авестійських Гатів

(на матеріалі Гату № 46)..................................................................... 132

Булах М. Б.

Перифраз як засіб вторинної номінації

у мас-медійному тексті......................................................................... 140

Булкіна А.В.

Текст англомовного меню: жанрові характеристики......................... 150

Бурбело В.Б.

Комунікативні моделі в діахронічній перспективі

розвитку французької словесності:

Середньовіччя і доба Відродження.................................................... 156

Бурмістенко Т.В.

Французька офіційна промова:

типологія і прагмакомунікативна специфіка...................................... 166

Васюкова Н.В.

Интенции рекламных сообщений

в сфере военной коммуникации.......................................................... 181

Винар С.В.

Міфологічна ономастика: комунікативний аспект............................. 189

Вишневська С.В.

Оксиморон та його відтворення

при перекладі з італійської на українську мову

(на матеріалі твору Умберто Еко "Маятник Фуко").......................... 196

Войналович А.В.

Каузальність в афоризмах................................................................... 202

Волосенко І.В.

Блогер молодого віку як новий тип мовної особистості

(на матеріалі текстів персональних молодіжних блогів ФРН).......... 210

Гаврецька Х.М.

Формування лексичної системи мови гінді

та місце юридичної лексики в ній........................................................ 217

Гайович Г.

Інтерференція і суржик як наслідки мовної взаємодії

(на прикладі українсько-російських мовних контактів).................... 224

Гапченко О.А.

Психолінгвістичний і когнітивний аспекти білінгвізму...................... 234

Гач Н.О.

Топонім як засіб реалізації

національно-культурної ідентичності

в американському поетичному дискурсі............................................ 240

Гейко Т.М.

Культурологічні запозичення у світлі глобалізації

(на матеріалі лексем французької мови)............................................. 248

Гнезділова Я.В.

Риторичні риси емотивного дискурсу................................................ 255

Головань В.О.

Особливості парламентського дискурсу

(на матеріалі засідань Європейського парламенту)........................... 260

Голота М. В.

Особливості репрезентації емоційного стану

головної героїні в романі Ш. Бронте "Джейн Ейр"

та його українських перекладах......................................................... 268

Гончарова О.О.

Фризька мова у комунікативному просторі Нідерландів.................. 274

Гончарук Д. Д.

Специфіка перекладу

італійських оцінних іменників українською мовою

(на матеріалі оповідання Карла Коллоді "Пригоди Піноккіо")........ 282

Гриценко М.В.

Кросовер-література в теорї перекладацької дії................................ 288

Гриценко С.П.

Номінація понять військової тактики,

стратегії та маневрування

в українських писемних пам'ятках кін. XVIXVII ст....................... 297

Грицина С.В.

Барокові інновації в "Євхаристиріоні" Софронія Почаського.......... 332

Губа Л.В.

Лексичні засоби вираження

просторових відношень в оповіданнях Германа Гессе...................... 340

Гулей Т.

Культурне життя сучасного міста

в номінативних одиницях.................................................................... 348

Демчук Т.В.

Базова лексика сучасної китайської мови:

структурно-функціональний аспект.................................................... 357

Дем'яненко Н.Б.

Музична термінологія у польській та російській фразеології........... 366

Дзюбенко О. М.

Вербальне вираження концепту "навчання"

(на матеріалі афористичного фонду

"Моральних листів до Луцілія" Луція Аннея Сенеки)....................... 372

Дідковська А.П.

Запозичена лексика в українській мові:

фонетико-графічна адаптація.............................................................. 379

Довбищенко Ф.В.

Метафоризація як спосіб словотвору

термінів мореплавства в давньогрецькій мові.................................... 386

Дрібнюк В.Т.

Когнітивно-комунікативний аспект

модального значення "нейтральності"............................................... 391

Дурманенко А. М.

Особливості перекладу українського молодіжного сленгу

французькою мовою

(на прикладі роману Любка Дереша "Культ")................................... 398

 

Зміст...................................................................................................... 410

Реквізити............................................................................................... 416