Мовні і концептуальні картини світу

Випуск 41

Частина 2

2012 рік

 

Зміст

Титульна сторінка.................................................................................... 1

До відома авторів.................................................................................... 2

 

Дядечко Л.А.

Крилаті вислови рекламного походження

в аспекті психолінгвістичних досліджень............................................... 3

Д'яконова О.В.

Вербалізація концепту щастя

в німецькій та українській лінгвокультурах

(на матеріалі романтичної лірики першої половини ХІХ ст.)............. 20

Єлісова М. О.

Особливості перекладу британського і американського

студентського сленгу українською мовою........................................... 27

Єфименко В.А.

Текстові світи в повісті Д. Бартелма "Білосніжка"............................... 33

Жила В.Г.

Фразелогічні одиниці корейської мови

на позначення людини........................................................................... 39

Єфімова А.І.

Семантико-стилістичні особливості verba dicendi

(на матеріалі "Commentarii de bello Gallico" Гая Юлія Цезаря

та "Oratio in Catilinam I" Марка Тулія Цицерона)............................... 47

Заденська К.Е.

Відтворення в українському перекладі

іспанських морфологічних засобів інтенсифікації значення

(на матеріалі перекладів художньої літератури)................................. 53

Зайчук К. В.

Особливості відтворення ономатопеїчних дієслів

говоріння у перекладах роману

"Володар перснів" Дж. Р. Р. Толкіна українською

та російською мовами............................................................................ 63

Здражко А.Є.

Сучасні підходи до перекладу текстів для дітей.................................. 69

Іваницька М.Л.

Розвиток уявлень про очуження та одомашнення

в європейському перекладознавстві..................................................... 75

Іванніков Д.А., Міщенко Ю.В.

Загальний алгоритм застосування

прийомів масової маніпуляції у ЗМІ..................................................... 82

Іванченко В. О.

Особливості вживання французької енологічної лексики

в професійному та непрофесійному спілкуванні.................................. 87

Івасишина Т.А., Ігнатенко Т.М.,

Недільченко С.Б., Костіна Л.А.

Числовий компонент в англійських, німецьких,

латинських та українських фразеологізмах:

когнітивно-семантичний аспект............................................................. 93

Калениченко М.М.

Давальний відмінок як засіб вираження непрямого суб'єкта

у чеській мові....................................................................................... 107

Каптюрова В.В.

Креолізовані тексти в соціальній мережі Facebook............................ 113

Карабан А.В.

Дія/діяльність як основа концептуалізації понять

у текстах давньоанглійської загадки

(ексетерський кодекс)........................................................................... 123

Карабан В.І.

Урахування мовленнєвих норм та традицій у перекладі.................. 131

Каратаєва М. В.

Фавікони як семіотичні та національно-культурні засоби брендингу

у віртуальному просторі..................................................................... 143

Карпенко Є. Д.

Мовна оцінка в сучасних ЗМІ............................................................. 153

Качановська Т. О.

Специфіка відтворення назв небесних тіл

в українських перекладах французьких сонетів................................ 160

Каша К.А.

Особливості функціонування міфологічної

лексики в сучасному тюркомовному суспільстві

(за результатами асоціативного експерименту)................................. 168

Кашперська Д.О.

Антропоніми в сучасній українській публіцистиці............................ 174

Квіренко Л.О.

Комунікативні особливості

сучасного берлінського міського діалекту......................................... 181

Кива Т. О.

Особливості перекладу українською мовою

іспанських лексичних архаїзмів

(на матеріалі повісті Педро Антоніо де Аларкона

"Трикутний капелюх")......................................................................... 191

Кінджибала О.С.

Ґенеза жанру "анекдот" у корейській літературі............................... 198

Коваленко Г.М.

Семіотична метафора в концепті dream

(на матеріалі англомовного психоаналітичного дискурсу)............... 207

Ковальова Д.С.

Етнокультурні аспекти перекладу художнього твору....................... 215

Ковальчук А.О.

Вторинна номінація як спосіб творення термінів

у галузі жіночої моди

(на матеріалі іспанських журналів моди)........................................... 222

Ковальчук І.В.

Лексичні одиниці на позначення предметів

у маркувальних текстах на товарних упаковках............................... 228

Козоріз О.П.

Явище антонімії у юридичній термінології

сучасної китайської мови..................................................................... 237

Колодько Т.М.

Мовний потенціал викладача іноземної мови.................................... 245

Колос (Локота) О. П.

Явище синонімії у дипломатичній термінології

сучасної турецької мови...................................................................... 252

Комарницька Т. К.

Фразеологічні одиниці японської мови:

проблема обсягу й упорядкування..................................................... 260

Комарова Т.І.

Нейтралізація як спосіб відтворення просторіччя

в іспанському перекладі

повісті В.З. Нестайка "Тореадори з Васюківки"................................ 267

Компанцева Л.Ф.

Центр, провінція, периферія в науці: нова гносеологія..................... 274

Король О. А.

Емотивно-оцінне навантаження сенсорної лексики

в текстах сучасних англомовних пісень.............................................. 281

Корягіна А. А.

Варіативність стратегій при перекладі фразеологізмів

(на матеріалі українських перекладів

трагедії Шекспіра "Гамлет")................................................................ 292

Косіцька О. М.

Синтаксичні звороти аccusativus cum infinitivо

та nominativus cum infinitivо в латинськомовній документації

греко-католицької церкви кінця XVIXVII ст.................................. 299

Костюк І.

Естетика метафори в художньому полі:

поети нью-йоркської групи................................................................. 306

Котенко В. Л. Чорна Н. В.

Комунікативно-прагматичні особливості

спортивного заголовка (на матеріалі іспанської преси).................... 315

Котлярова Н.К.

Відтворення музикальності художньої прози Алессандра Барікко

українською та російською мовами

(на матеріалі оригіналу та перекладів роману "Шовк").................... 323

Кощій О. М.

Інтертекстуальний код античності:

imitatio antiquorum у новолатинській поезії....................................... 332

Кощій Ю.П.

Особливості відтворення ремарок соціальної драми

Ф.Г. Лорки "Криваве весілля" в українському перекладі................. 341

Крижановська М.В.

Вплив гендерного фактору на створення ситуацій

комунікативної асинхронії в сімейному дискурсі.............................. 348

Кучма О.І.

Типологічні характеристики емоційно – експресивних часток

в німецькій та українській мовах........................................................ 361

Кушнир Н.А.

Семантическая категория возможности:

обучение способам ее выражения иностранных

студентов в практическом курсе русского языка............................... 372

Лавриненко С.Т.

Вербалізація угод сфери господарювання

в українських народних казках........................................................... 378

Лазер-Паньків О.В.

Особливості давньогрецької зооморфної метафори

на позначення рис характеру людини................................................ 391

Ластовець М. Ю.

Рецепція античної спадщини

у творах Августина Блаженного ("Сповідь")..................................... 398

Левко О. В.

Алюзії та ремінісценції античних міфів у промові

Григорія Богослова "In laudem Basilii Magni"................................... 405

Легейда Т.В.

Особливості відтворення

соціально-історичних реалій в перекладі роману

Джузеппе Томазі ді Лампедуза "Гепард"........................................... 413

Лемішка О. Я.

Вербалізація соціального компонента концепту health

(на матеріалі англійського інтернет дискурсу)................................... 419

Лисенко К.В.

Інваріантні та варіативні просодичні ознаки

драматургічних текстів (на матеріалі п'єс Шекспіра)........................ 426

Литвинов О. О.

Соціокультурний аспект англомовних

номінацій зорової поведінки мовця.................................................... 432

Лужецька М.В.

Особливості дослідження статусу цілісних словосполучень............. 440

Лучканин С.М.

Еволюція порівняльно-історичного мовознавства в Румунії

наприкінці ХІХ – першій третині ХХ ст.

у світлі дії позамовних чинників......................................................... 448

Любченко Т.В.

Аспектуальність у новогрецькій мові................................................. 455

Любчук Н.В.

Співвідношення концептуально-мовних механізмів

утворення фразеологічних біблеїзмів

у німецькій та українській мовах........................................................ 460

 

Зміст...................................................................................................... 472

Реквізити............................................................................................... 480