Мовні і концептуальні картини світу

Випуск 42

Частина 1

2012 рік

 

Зміст

Титульна сторінка............................................................................................... 1

До відома авторів................................................................................................ 2

 

Кияк Т.Р.

Дискурсивні особливості перекладу поезії........................................................ 3

Мазепова О.В.

Концепти дух / душа в лексико-фразеологічній системі

перської мови.................................................................................................... 12

Маковійчук Л.В.,

Тематичні групи вербалізаторів концепту "Чоловік"

у повісті М. Шпербера "Wolyna"..................................................................... 24

Максименко О.В.

Усний переклад в умовах міжкультурної комунікації.................................... 30

Маленький Б. І.

Роль інтеграції елементів фахових мов та дискурсів

у процес викладання німецької мови як іноземної.......................................... 37

Малунова Г.Д.

Лексема апологія в давньогрецькій мові:

етимологія, семантика, прагматика.................................................................. 44

Малявська Ю.П.

Латинські фразеологізми із соматичним компонентом:

оцінно-прагматичні виміри............................................................................... 52

Марченко Н.В.

Вплив суспільних чинників на сучасну мовну картину світу......................... 58

Матюша В.І.

Драматургія і кіно: методологічні засади перекладу...................................... 79

Матюша П.А.

Сучасний стан професійної підготовки українських перекладачів

та можливі шляхи її удосконалення................................................................. 87

Мелешкевич Ю. Г.

Істина та неправда в англомовній комунікації

(на матеріалі скриптів фільмів "Liar, Liar" та

"The Invention of Lying")................................................................................... 95

Мельник А.П.

Український колорит у перекладах

сучасних анімаційних фільмів........................................................................ 103

Михайлова Є.В.

Функціональні ознаки прикметника сучасної турецької мови...................... 114

Мірошниченко М.В.

Відтворення синтаксичних особливостей франкомовних

міжнародних документів виборчого права українською мовою

(на матеріалі Кодексу належної практики у виборчих справах).................. 120

Мітясова М.В.

Експресивно забарвлена лексика як засіб характеристики

персонажів в оригіналі та перекладі

(на матеріалі роману Хуана Гойтісоло "Острів").......................................... 128

Мішкова О.В.

Особливості перекладу американського політичного дискурсу

(на матеріалі промов Барака Обами та Гілларі Клінтон)............................. 134

Мовчан Б.В.

Відтворення етнокультурних фразеологізмів

в українському перекладі англомовної художньої літератури.................... 141

Моргун Ю.С.

Функції denglischу сучасному німецькому мовленні..................................... 147

Москвін В.С.

Проблеми відтворення українських віддієслівних іменників

в іспанському перекладі.................................................................................. 155

Муржа О.В.

Особливості перекладу верлібру................................................................... 167

Мусієнко О.C.

Відтворення авторського стилю Дена Брауна

в англо-українському перекладі

(на матеріалі твору "Втрачений символ")...................................................... 173

Наєнко Г.М.

Концепт наука в староукраїнській літературній мові................................... 181

Назарова К.С.

Мовна особистість у контексті глокалізації................................................... 189

Науменко Л.П.

Критерії виділення ключових концептів сучасного

англомовного бізнес-дискурсу....................................................................... 197

Несина І.І.

Особливості адаптації лексики китайського походження

в українській мові............................................................................................ 205

Нікульшина Т. М.

Особливості етнокультурних номінацій на позначення уявної істоти

(на матеріалі англійської та української мови).............................................. 213

Ніка О.І.

Латино-польська проповідь другої половини ХVІІ ст.:

Дзіловський – Радивиловський....................................................................... 226

Нікітюк Т.В.

Причини та наслідки виникнення комунікативного шуму

в комунікації (на матеріалі турецької мови).................................................. 235

Ніколаєва Т. Д.

Міфологеми у британському виборчому дискурсі

(на матеріалі текстів ЗМІ)............................................................................... 242

Огієнко І.С.

Дискурсивні слова турецького походження як виразники

внутрішнього стану мовця (на матеріалі болгарської мови)........................ 248

Олешко Ю.

Категорія оптативності у проповідях І. Галятовського................................ 259

Олійник Л.М.

Ономастичний простір японських манґа

(на матеріалі антропонімів)............................................................................ 266

Олійников В.А.

Основні типи синтаксичних словосполучень

за ступенем семантичної спаяності компонентів у недільних

і відпустових на всю седмицю тропарях........................................................ 278

Омельченко О.В.

Відтворення стилістичних функцій епітетів

в українських перекладах творів Г. Гарсія Маркеса..................................... 285

Осадча Д.О.

Функционирование фразеологических единиц

в русской рок-поэзии...................................................................................... 297

Павліченко Л.В.

Специфіка сучасного англомовного дискурсу досудового слідства

(комунікативно-прагматичний аспект)........................................................... 303

Панасевич В.А.

Конструкції з безособовими дієсловами в новогрецькій мові...................... 312

Пермінова А.В.

Стратегія "співучасницької вірності"

у метапоетичному проекті Юрія Андруховича............................................. 320

Петренко О. В.

Персуазивный потенциал кинестетических заголовков

интернет-страниц............................................................................................. 329

Петришин Д.В.

Авторські неологізми Хосе Ортеги–і–Гассета

та їх відтворення в українському перекладі.................................................. 336

Петрова Ю.І.

Процеси койнеїзації

в сучасній арабській мові................................................................................ 344

Пічахчи О.В.

Особливості абревіаційних утворень

у сучасному публіцистичному стилі новогрецької мови.............................. 352

Півторак М.Д.

Фразеологізми-біблеїзми з власними іменами в іспанській

та українській мовах....................................................................................... 358

Плахотнікова О.Ю.

Як ми говоримо? (експериментально-фонетичне дослідження

мовлення українського студентства).............................................................. 365

Плингеу К.А.

Засоби відтворення особливостей авторського стилю Дж. Керуака

(на матеріалі українського перекладу роману "На дорозі")........................ 371

Плющ Б.О.

Відтворення головних лексико-стилістичних рис

малої прози в англомовних перекладах

(В. Стефаник, М. Коцюбинський, Леся Українка)......................................... 378

Подовіннікова В. С.

Особливості функціонування метафори у німецькомовному

політичному дискурсі (на матеріалі стенограм Бундестагу)......................... 387

Подшивайлова А. М.

Аббревиатура как маркер языка тоталитаризма.......................................... 395

Пожидаева И.В.

Стратегии манипуляции в дискурсе блогосферы

(на материалах англо- и русскоязычных блогов)......................................... 411

Пойнар Л.М.

Імпліцитна об’єктивізація концепту "істинний шлях"

у фразеологічних одиницях китайської мови................................................ 420

Полюга С.М.

Принципи визначення прислівника як складової частини

граматичної терміносистеми в античному світі

та українській граматичній науці................................................................... 429

Пономаренко О.В.

Універсальні аспекти професійного спілкування дипломатів:

дипломатичні документи................................................................................ 435

Пономарів О.

Ономастикон давньогрецького епосу

в українських перекладах............................................................................... 441

Поповська К.О.

Сучасна англомовна політична фразеологія

та способи її передачі укранською мовою..................................................... 446

Приходько И. Г.

Номинации лиц мужского пола в молодежном сленге

(на материале толкового словаря Т.Г. Никитиной)....................................... 452

 

Зміст................................................................................................................. 462

Реквізити.......................................................................................................... 466