Мовні і концептуальні картини світу

Випуск 42

Частина 2

2012 рік

 

Зміст

Титульна сторінка............................................................................................... 1

До відома авторів................................................................................................ 2

 

Радкевич Юлія

Символічні значення назв квітів у британській культурі.................................. 3

Ребенко М.Ю.

Загальнотекстові індекси макростилістики Джерома Селінджера

у порівняльному перекладознавчому аналізі.................................................... 9

Ременюк Я. М.

Особливості перекладу вигуків у мультиплікаційних фільмах...................... 21

Рєзнікова Н.В.

Лексико-семантичні аспекти відтворення засобів поетичного увиразнення

(на матеріалі перекладів поезій Тараса Шевченка японською мовою).......... 28

Рибалкіна Ю.О.

Лексика індійської традиційної медицини як об’єкт

лінгвістичного дослідження.............................................................................. 43

Рижикова М. Д.

Вік як соціолінгвістичний чинник формування лаудативного

дискурсу (на матеріалі англійської мови)........................................................ 51

Римар Є.Ф.

Базові понятійні характеристики концепту "Savaş"

в турецькій лінгвокультурі............................................................................... 61

Романченко М.А.

Особливості поетичного перекладу з італійської українською й російською

мовами (на прикладі вірша Джамбаттіста Маріно "Donna che si pettina").... 68

Руденко А.В.

Когнітивні метафоричні моделі в науковому тексті природничої тематики.. 73

Саволоцька А.А.

Особливості відтворення міфологічного колориту драми-феєрії Лесі

Українки "Лісова пісня" (на матеріалі перекладу Персівала Канді).............. 81

Сарміна Г.Л.

Лінгвістичний аналіз тексту в криміналістичній практиці.............................. 89

Сахон Т.С.

Відтворення однорідних означень в українських перекладах

романів Карлоса Руїса Сафона........................................................................ 95

Седлерова А.І.

Етапи еволюції перекладацького стилю В. Підмогильного.......................... 103

Сизонов Д.Ю.

Лексико-семантичні аспекти вторинної номінації в медійному тексті.......... 110

Синиця А.С.

Актуальні напрямки дослідження онімів у сучасній лінгвістиці.................. 118

Ситдикова І.В.

Писемна комунікація в сучасному медійному просторі................................ 125

Ситдиков П.Г.

Епідигматика у сучасній китайській мові....................................................... 130

Ситникова Е.В.

Ядро внутреннего лексикона человека: возможности

экспериментального исследования................................................................. 138

Скалевська Г.О.

Мовна особистість Джона Ешбері в контексті сучасного

українського перекладознавства.................................................................... 153

Скибицька Н.В.

Інтернаціональні словотвірні елементи у складі неологізмів різних мов..... 160

Cлавова Л.Л.

Прецедентні феномени в мовленні політиків................................................. 168

Слічна В.М.

Особливості розвитку категорії роду у німецькій мові

(діахронічний аспект)...................................................................................... 180

Смолянская А.И.

Экспериментальное исследование номинации в детской речи...................... 188

Смущинська І.В.

Мовна і контекстуальна енантіосемія: синхронний і діахронний аспекти.... 195

Соловьёва А.Г.

Пьеса Н. Садур "Нос" сквозь призму традиций барокко............................. 202

Сопачова О. В.

Стилістичні засоби та прийоми творення експресіоністичного

тексту в сучасній українській літературній мові

(на основі оповідання Марії Матіос "Не плачте за мною ніколи")............... 211

Софієнко І. В.

Перекладацькі рішення при відтворенні мовленнєвих помилок

(на матеріалі роману Дж. С. Фоера "Все ясно")............................................ 217

Стеценко Н. М.

Языковая игра и ее влияние на структуру новостного текста...................... 224

Строкаль О.

Суфіксальна деривація іменникових авторських утворень у поетичних

текстах Володимира Коломійця та Павла Мовчана..................................... 230

Ступаченко Ю.Ю.

Франкомовні вигуки: функціональний аспект............................................... 236

Суховій О., Фісун В.

Товаро-грошова система Київської Русі в українських пареміях XIX ст.... 243

Терещенко-Кайдан Л.В.

Особливості візантійської семіографії – мови гімнографії........................... 250

Тесленко В.М.

Функціонально-структурні властивості імплікованого підмета

в неповних реченнях....................................................................................... 255

Тимощук Н.О.

Лексичні трансформації у перекладах поезії Тараса Шевченка

іспанською мовою........................................................................................... 261

Тирон І.В.

Засоби експресивності в мережевих жанрах

(на матеріалі сучасних он-лайн видань)......................................................... 268

Тищенко О.О.

Функціонування іменників жіночого роду на позначення професій

у новогрецьких газетних текстах.................................................................... 274

Ткаченко Л.О.

Вплив мовної інтерференції на нормативність української мови

(на матеріалі мови реклами)........................................................................... 281

Ткаченко О.А.

Номінації снодійного зілля у різних лінгвокультурах

(на матеріалі англійської, української та латинської мов)............................ 288

Ткаченко О.О.

Порівняльний аналіз сучасних програм онлайн-перекладу......................... 295

Толстова О.Л.

Іспанський молодіжний сленг як об’єкт лінгвістичних досліджень.............. 301

Тригубишин В.І.

Специфіка мовної особистості І. Малковича................................................. 308

Трофімчук І.І.

Відтворення авторських умотивованих фонетичних відхилень у перекладі 314

Трофімюк М.Г.

Феномен кольору в українському та італійському перекладі....................... 321

Федоренко М.Ю.

"Римські оповідання" Алберто Моравіа

у перекладах І. Корунця та І. Труша............................................................. 327

Федосій О.О.

Дієслівність як стильова ознака малої прози Людмили Тарнашинської...... 333

Феоктістова А.О.

Конструкції типу "zur Verfügung stellen/stehen"

в підручниках німецької мови для рівнів В2 – С1 (ЗЄР).............................. 340

Ференс Н.О.

Інтерпретація образу-концепту земного світу у ранній поезії В.Б. Єйтса

в українських перекладах (на матеріалі перекладів

О. Мокровольського)...................................................................................... 346

Филатенко И. А.

Категории "cобытие" и "речевое событие" в современной

лингвистической парадигме............................................................................ 353

Хаврусь М. А.

Джерела походження ідіом із ботанічним компонентом

в англійській мові (лінгвокультурологічний аспект)..................................... 360

Хоменко С.В.

Порівняльний аналіз грецької та латинської префіксації

в іспанській та українській мовах................................................................... 372

Хорошева О.О.

Архітектоніка українських есеїстичних текстів початку ХХІ ст................... 378

Циркунова І. В.

Відтворення іронії в перекладі з іспанської на українську мову

(на матеріалі творів іспаномовної літератури).............................................. 385

Червоненко О.М.

Професіоналізми у музичному та навколомузичному дискурсі

(на матеріалі англійської мови)...................................................................... 391

Черненко Н.А.

Концепт virtus як основа давньоримської моралі: особливості вербалізації 397

Чернова А.О.

Соціокультурні репрезентації у французькому рекламному дискурсі........ 404

Чечель Олена

Мовні формули з дієслівним компонентом

у науковому гуманітарному тексті................................................................. 412

Чулакова Д.С.

Основні характеристики текстів юридичних документів.............................. 418

Шабуніна В.В.

Legal English as a Product of Its History.......................................................... 426

Шамшур М.А.

Експліцитне вираження концепту "кохання"

у фразеологізмах китайської мови................................................................. 432

Шевцова О.В.

Співвідношення перекладознавчих феноменів "адекватність"

та "еквівалентність"......................................................................................... 443

Шевченко-Савчинська Л.Г., Гульчій О.П.

Латинська мова у засвоєнні європейських освітніх традицій

вищою медичною школою України............................................................... 450

Шендрик О.О.

Компаративне дослідження запозичень в іспанській і турецькій мовах...... 461

Шубін Р.М.

Авторські засоби зображення навколишнього світу у творах У. Еко

в українському перекладі (на матеріалі перекладів М. Прокопович).......... 467

Шуляк С.А.

Космонімічна лексика в українських замовляннях....................................... 474

Шум О. В.

Особливості відтворення українських колоративів німецькою мовою

(на матеріалі перекладу роману Василя Барки "Жовтий князь")................. 480

ІІІумейко O.B.

Засоби мовної реалізації негативного базового емоційного

концепту sadness/сум в сучасній американській прозі................................... 487

Юревич М.В.

Феномен брехні та його інтрепретація

у сучасних лінгвістичних дослідженнях........................................................ 493

Яким З.М.

Явище інтерференції у німецькомовних новелах Ольги Кобилянської........ 501

Якименко М.Р.

Вербальні засоби впливу на аудиторію в жанрі публічного виступу

(на матеріалі презентації книги Ліни Костенко

"Записки українського самашедшого").......................................................... 509

Ящик Н.Р.

Символічна семантика назв страв та напоїв (на матеріалі німецької мови). 518

 

Зміст................................................................................................................. 526

Реквізити.......................................................................................................... 530