STUDIA LINGUISTICA

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Випуск 1

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2008

 

ЗМІСТ

Титульна сторінка.......................................................................................................1

До відома авторів........................................................................................................2

 

ПЕРЕДМОВА .......................................................................................................3

Бацевич Флорій Сергійович

Дискурсивна прагматика: проблемне поле, дослідницька одиниця .................4

Бойко Наталія Василівна

Роль соціолінгвістичних факторів у процесі поширення латинської мови

в ареалі slavia latina orientalis середини XII – кінця XVII століть ..................11

Вовк Поліна Самаріївна

Міжмовна асиметрія мовного знака ..................................................................20

Голубовська Ірина Олександрівна

Мовна особистість як лінгвокультурний феномен ...........................................25

Звонська Леся Леонідівна

Розвиток результативної семантики перфекта у давньогрецькій мові...........34

Кожушний Олег Володимирович

Акафіст до Пресвятої Богородиці і Херетизми

як характерна риса цього гімнографічного жанру............................................40

Корольова Алла Валер'янівна

Стратегії і тактики комунікативної поведінки учасників спілкування

в ситуаціях конфлікту.........................................................................................48

Корольов Ігор Русланович

Маркери розмовності в комунікативній ситуації "виправдання"

в українському, російському та англійському художніх дискурсах...............54

Крижко Олена Анатоліївна

Особливості терміна як основної одиниці терміносистеми.............................62

Лазер-Паньків Олеся Василівна

Особливості функціонального синтаксису відмінків грецької мови

елліністично-римського періоду

(на матеріалі твору Арріана "Анабазис Александра") .....................................68

Левицький Андрій Едуардович,

Боровинський Ілля Миколайович

Особливості відтворення концептів сон, мрія та dream

засобами української й англійської мов............................................................74

Лефтерова Ольга Миколаївна

Про створення теоретичних курсів для дистанційної освіти

з використанням гіпертекстових структур ........................................................87

Лучканин Сергій Мирославович

Значення латинської мови для формування історико-філологічної

концепції румунського Просвітництва кінця XVIII – початку ХІХ століття..93

Михайлова Олена Григорівна

Теоніми як таксономічні одиниці сакрального ономастикону........................100

Письменна Юлія Олександрівна

Концепт хитрість і його тезаурусні зв'язки

(на матеріалі паремій української, російської,

англійської та італійської мов)...........................................................................106

Снитко Олена Степанівна

Коди культури у мовній об'єктивації дійсності................................................115

Тищенко Олег Володимирович

Елементи народної етимології: магічна семантика й обрядова символіка

(на матеріалі текстів польських, українських, білоруських і російських

вірувань та народних прикмет) .........................................................................122

Шовковий В'ячеслав Миколайович

Методична інтерпретація категорії відмінка у давньогрецькій мові

(на матеріалі форм генетива і датива) ..............................................................131

 

Зміст ........................................................................................................................138

Реквізити ……….................................................................................................140