STUDIA LINGUISTICA

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Випуск 2

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2009

 

ЗМІСТ

Титульна сторінка.................................................................................................. 1

До відома авторів................................................................................................... 2

 

ПЕРЕДМОВА ....................................................................................................... 3

Булаховська Юлія Леонідівна

М.Я. Калинович; Л.А. Булаховський; М.Т. Рильський...................................... 9

Альошина Ірина Георгіївна

Еволюція латинських префіксальних дієслів просторової семантики

у романських мовах (діахронічний аспект)....................................................... 12

Бабак Богдан Георгійович

Опрацювання корпусу для частотного словника арабської мови................... 20

Барбанюк Олеся Олександрівна

Співвідношення понять образ автора / "смерть автора"

в лінгвістиці тексту.............................................................................................. 26

Баржанская Анна Михайловна

Фреймовая репрезентация концепта family

в персональном дискурсе королевы Виктории................................................. 32

Бекетова Олена Вікторівна

Лінгвістична структура тексту ........................................................................... 40

Белевцова Світлана Олександрівна

Лінгвістичний статус міфологеми (лексикографічний аспект)....................... 45

Беспала Лілія Володимирівна

Лінгвокультурні контакти як фактор формування мовної картини світу

поліетнічного регіону.......................................................................................... 50

Білошицький Костянтин Миколайович

Укладання частотного словника корейської мови ........................................... 56

Богуцький Вадим Миколайович

Соматична лексика як засіб просторової номінації

в українській, англійській та іспанській мовах................................................. 61

Борбенчук Ірина Миколаївна

Вульгаризми і пестливі слова як інновація Г.В. Катула

у латинській поезії ............................................................................................... 68

Борщевський Сергій Вікторович

Фінно-угорські субстратні елементи в сучасній польській мові .................... 72

Бушев Александр Борисович

Коллоквиальность как одна из задач формирования

языковой личности переводчика........................................................................ 80

Вакуленко Максим Олегович

Проблема синонімії в природничих терміносистемах..................................... 85

Велика Ольга Юріївна

Проблема синонімії в англійській маркетинговій термінології

та переклад термінів-синонімів українською мовою ....................................... 91

Воскобойник Галина Миколаївна

Закономірності співвідношення назв за мовним складом

у зоологічній номенклатурі (клас insecta)......................................................... 97

Гапотченко Надія Євгеніївна

Сучасні тенденції розвитку дискурсу французьких ЗМІ............................... 105

Голубовская Ирина Александровна

Антропологическая парадигма в современном языкознании:

основные теоретические постулаты

и модули лингвистического исследования ..................................................... 110

Гриценко Світлана Павлівна

Польські лексичні запозичення XVIXVII ст................................................. 123

Гулей Марина Дмитрівна

Лінгвістичні аспекти аргументації

у сучасному французькому політичному дискурсі ........................................ 130

Дзісь Богдан Андрійович

Особливості вживання і перекладу еліпсів у штабній документації

німецького військового діловодства................................................................ 135

Доценко Олена Леонідівна

Асертиви у комунікативно-прагматичній структурі мовлення суддів......... 140

Дроздов Владимир Александрович, Дроздов Алексей Владимирович

Функционирование словоформы gotten

в различных вариантах английского языка..................................................... 147

Єрьоміна Олена Юріївна

Народна етимологія в латинських композитах............................................... 153

Жукова Наталія Михайлівна

Метафори як засіб репрезентації соціальної дійсності

в австралійській англомовній картині світу.................................................... 158

Звонська Леся Леонідівна

Розвиток стратегії часової параметризації у давньогрецькій мові ............... 165

Зеленько Анатолій Степанович

Про становлення теоретичної та прикладної семасіології в україністиці ... 172

Иванова Ирина Викторовна

Взаимоотношение религиозно-философской мысли и лингвистики

в Древней Индии................................................................................................ 179

Ковалюк Юрій Володимирович

Семантика антропоніму в англійській фразеології

у варіантологічному аспекті ............................................................................. 182

Ковбаско Юрій Григорович

Питальний сегмент розділового запитання у варіантологічному аспекті ... 187

Коломийцева Вікторія Віталіївна

Проблема синтаксичної кваліфікації означено-, неозначено-

та узагальнено-особових речень ...................................................................... 195

Компанець Тетяна Михайлівна

Відтворення фрагментів мовної картини світу

в природничій лексиці латинської мови.......................................................... 201

Корольов Ігор Русланович

Теоретичний аспект дослідження національної

комунікативної поведінки................................................................................. 208

Кузьменко Дмитро Федорович

Комп'ютерна лінгвістика і WEB 2.0................................................................. 214

Купріянов Євген Валерійович

Семантизація терміна в електронних галузевих тлумачних словниках

(на матеріалі онлайнових англомовних ресурсів) .......................................... 220

Левко Олександр Вадимович

Концепт h` avreth  в грекомовній епідейктичній ораторській прозі:

від енкоміїв Сократа до гомілій Іоанна Златоуста ......................................... 225

Лехніцька Світлана Іванівна

Синонімічні назви у номенклатурі гормональних препаратів ...................... 232

Лимаренко Олена Анатоліївна

Контрадикторність як лінгвокогнітивна іпостась протиріччя ...................... 238

Лучканин Сергій Мирославович

"Principii de Istoria Limbii" ("Принципи історії мови")

Александру Філіппіде (1859–1933) – румунський варіант

молодограматизму європейського мовознавства ........................................... 246

Valeriy V. Mykhaylenko

Discourse markers pragmatics............................................................................. 252

Михайлова Олена Григорівна

Прецедентні висловлювання як мікроконтекст

для античних міфотеонімів............................................................................... 257

Моштак Ольга Вікентіївна

Формальне та лексико-семантичне засоботворення іменників

зі значенням пейоративності ............................................................................ 264

Ніка Оксана Іванівна

Глоси у староукраїнській полеміці кінця ХVІ – початку ХVІІ ст.

крізь призму дискурс-аналізу ........................................................................... 269

Ніколаєнко Оксана Іванівна

Пріапічна поезія – унікальна пам'ятка латинської розпусної літератури .... 276

Овчиннікова Ірина Ігорівна

Аспекти вивчення стереотипу як загальнонаукового феномена .................. 281

Охріменко Валерія Ігорівна

Модальні висловлення запереченої можливості в італійській мові ............. 290

Парфіненко Аліна Олександрівна

Предикативність як універсальна синтаксична категорія

(на основі компаративного аналізу простих речень

української та англійської мов) ........................................................................ 299

Проценко Игорь Юрьевич

Использование метафорического переноса для номинации ребенка

в современных вариантах испанского языка .................................................. 303

Рудий Богдан Анатолійович

Високорезультативна методика викладання і вивчення іноземних мов

"метод частотного штурму".............................................................................. 307

Рябичкина Галина Владимировна

Русская жаргонная лексикография:

социолексикографические идеи В.Б. Быкова ................................................. 316

Сав'як Наталія Вікторівна

Імена концепту ЛЮБОВ в японській лінгвокультурі .................................... 323

Сардарян Каринна Гамлетівна

Місце поезії Григорія Меотіса в літературі донецького приазов'я............... 328

Семегин Тетяна Станіславівна

Зіставна концептологія: сучасний стан і перспективи................................... 336

Терехова Діана Іванівна

Психолінгвістичний аналіз асоціативних полів слів: зіставний аспект ....... 343

Тищенко Костянтин Миколайович

Зороастрійський пласт топонімії Європи........................................................ 348

Хохлова Виктория Петровна

Система эстетических онимов в произведениях

французских писателей-экзистенциалистов и их основные функции ......... 356

Чекарева Євгенія Сергіївна

Становлення і розвиток системи префіксальних дієслів у грецькій мові .... 363

Шаблій Олена Анатоліївна

Терміноелементи-латинізми "офіційний", "публічний"

та "цивільний" як "псевдодрузі перекладача"

(у перекладі з української на німецьку мову) ................................................. 370

 

Зміст .................................................................................................................... 378

Реквізити ………............................................................................................. 384