STUDIA LINGUISTICA

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Випуск 3

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2009

 

ЗМІСТ

Титульна сторінка.................................................................................................. 1

До відома авторів................................................................................................... 2

 

Безпаленко Анатолій Мілентійович

Принцип суміжності в семантиці індоєвропейського концепту

*bhel, *bho, *bh, *bьl: "семантичний вітер" ........................................................ 3

Anita Natascia Bernacchia

Context translation in a eurolinguistic:

ideas and theories for european languages –

brief outline of the eurolinguistic approach............................................................. 9

Бець Наталія Олександрівна

Михайло Москаленко в історії українського перекладу

французької поезії................................................................................................ 14

Богуцький Вадим Миколайович

Міфогенна топіка як джерело просторових номінацій:

когнітивно-аксіологічний аспект ....................................................................... 20

Бойко Наталія Василівна

Екстралінгвістичний контекст латинськомовної історичної анаграми.......... 28

Бочарнікова Анна Михайлівна

Синонімія в перекладному перському словнику.............................................. 35

Велика Ірина Олегівна

Ґендерні стереотипи в оцінних маскулінних номінаціях

(на матеріалі німецької мови)............................................................................. 40

VIŞOVAN Ştefan, FARCAŞ Mircea

Împrumuturi ucrainene in subdialectul maramuresean.......................................... 48

Голубовская Ирина Александровна

Тип культуры в зеркале языка............................................................................ 53

Глущенко Ліна Михайлівна

Ґноми в тематичній структурі тексту діалога Платона "Крітон".................... 61

Гурбанська Світлана Олександрівна

Фразеологічна ідентифікація узуальних та оказіональних стійких

висловлювань у художніх текстах ..................................................................... 68

Дядечко Людмила Анатоліївна

Оказіоналізми в сучасних рекламних текстах:

когнітивно-прагматичний і соціофункціональний аспекти............................. 76

Єрьоміна Олена Юріївна

Латинські композити: історико-культурний аспект......................................... 84

Запорожець Лариса Михайлівна

Вплив використання пареміологічних одиниць

на деякі характеристики комунікативного вербального простору ................. 91

Кирдякин Алексей Аркадьевич

О преподавании немецкого правописания

(сложные монофонемные единицы) .................................................................. 96

Клименко Ніна Федорівна

Термінування і детермінування в процесах інтелектуалізації

сучасної української мови................................................................................. 100

Козлова Татьяна Олеговна

Рефлексы корней индоевропейского языка-основы

и их концептуализация в различных лингвокультурах ................................. 108

Колесникова Ірина Анатоліївна

Специфіка категорій "адресант" і "адресат" у професійному дискурсі ....... 114

Коляса Олена Василівна

Історія гіпертексту та передумови його виникнення ..................................... 119

Корнієнко Віра Валентинівна

Латинськомовний панегірик XVIXVII століття ........................................... 125

Корольов Ігор Русланович

Мовленнєвий жанр і комунікативна ситуація: співвідношення понять....... 130

Косицький Микола Миколайович

Аналітизм і синтетизм у вираженні граматичних категорій відмінків

у сучасній новогрецькій мові ........................................................................... 135

Кощій Оксана Миколаївна

Фонетико-орфографічні особливості новолатинської історичної поеми..... 140

Лазер-Паньків Олеся Василівна

Давньогрецькі паремії з топонімічним або етнонімічним компонентом..... 147

Левицький Андрій Едуардович, Шелудько Анна Володимирівна

Функціонування композит української та англійської мов:

зіставний аспект................................................................................................. 153

Левко Олександр Вадимович

Концепти "҆ϵλϵημοσύνη" та "θϵραπϵία"

у ранньохристиянській грекомовній прозі...................................................... 162

Лефтерова Ольга Миколаївна

Про деякі особливості стильової ознаки

латинськомовної української літератури ........................................................ 168

Лехніцька Світлана Іванівна

Метафоричні найменування лікарських засобів............................................. 173

Любченко Тетяна Вікторівна

Підрядні речення – об'єктні синтаксеми в сучасній новогрецькій мові....... 177

Ма Яньфей

Порівняльна характеристика звуків українського

та китайського мовлення в аспекті навчання

китайських студентів української мови .......................................................... 182

Макляк Надія Вікторівна

Маніпулятивна семантика новин у медіаперекладі кризової доби............... 186

Максимів Ольга Йосифівна

Методика виявлення ключових слів на основі зіставлення

лексики частотних словників ........................................................................... 192

Миронова Валентина Миколаївна

Латина як дипломатична мова української еліти XVI–XVII ст. ................... 200

Михайлова Олена Григорівна

Ономастичні реакції на античні міфотеоніми-стимули:

лінгвокультурологічний аналіз ........................................................................ 205

Мізін Костянтин Іванович

Проблема пошуку tertium comparationis

при лінгвокультурологічному дослідженні

системи усталених порівнянь ........................................................................... 210

Мікіна Олена Геннадіївна

Cogito ergo dico .................................................................................................. 218

Найдьонова Лідія Андріївна

Макропоетика грецьких народних казок......................................................... 223

Некрашевич-Короткая Жанна Вацлавовна

Государственная и династическая концепция

поэмы "Прусская война" Яна Вислицкого ...................................................... 231

Нікітіна Фіонілла Олексіївна

Перспективи порівняльно-історичного мовознавства в ХХІ столітті.......... 237

Нікуліна Інна Миколаївна

До питання про синтактико-морфологічний тип термінотворення

в субконтинуумі інформатики й обчислювальної техніки

(на матеріалі французької, української і російської мов) .............................. 241

Пальшина Ольга Миколаївна

Вплив національних засобів масової інформації на зовнішню політику

Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії ................. 248

Перепльотчикова Світлана Євгеніївна

Емоційні та етноспецифічні конфліктогенні фактори

в побутовому конфліктному діалозі

(на матеріалі новели А. Кодзяса "Ягуар") ....................................................... 253

Пилипенко Ростислав Евгеньевич

О роли эпистемологии в развитии современной германской филологии.... 260

Письменна Юлія Олександрівна

Образ "розумного" в контексті морально-ціннісної

концептуалізації світу різномовними етносами ............................................. 263

Полікарпов Павло Володимирович

Осново- і словоскладання як способи утворення оказіоналізмів

(на матеріалі сучасної новогрецької публіцистики й інтернет-ресурсів) .... 268

Поміркована Тетяна Валентинівна

Аспекти вивчення аналітизму в сучасній лінгвістиці.................................... 272

Руда Наталя Вікторівна

Семантико-функціональна специфіка демінутивів латинської мови

та особливості їх відтворення українською мовою........................................ 277

Сав'як Наталія Вікторівна

Любов як емоційно-телеономний концепт...................................................... 282

Соколова Юлія Олександрівна

Теоретико-методологічні засади вивчення етичних концетів ...................... 287

Тарасова Віталіна Василівна

Національна специфіка лексики

(на прикладі ЛСП "Засоби пересування"

в англійській, німецькій, російській та українській мовах)........................... 294

Теряєв Дмитро Олексійович

Вербальний ритм в концепції М. Калиновича

й експериментально-фонетичне дослідження ................................................ 299

Толчеєва Тетяна Станіславівна

Основні засоби кодування абстрактного

в національно-мовних картинах світу ............................................................. 304

Урядова Вікторія Денсіївна

Продуктивні афіксальні моделі англійського словотворення....................... 312

Федонюк Валентина Євгенівна

Наукова спадщина М.Я. Калиновича і українська лексикологія.................. 317

Фрасинюк Наталія Іванівна

Концепт терпіння в англомовній картині світу ............................................. 324

Шклярук Ольга Миколаївна

Граматична освіта Середньовіччя та її роль

у формуванні лінгвістичної концепції Данте.................................................. 330

Школа Галина Миколаївна

Національна специфіка міфонімів (на матеріалі слов'янських мов) ............ 338

Шовковий В'ячеслав Миколайович

Методика навчання розуміння давньогрецьких оригінальних текстів ........ 342

Шпелик Христина Василівна

Іменники з формантом -ποίηση у новогрецькій мові...................................... 349

Яворская Галина Михайловна

Звук и тело

(к вопросу о языковой концептуализации физических ощущений)............. 355

Ясинецька Олена Анатоліївна

Переклад нової англомовної конверсійної метафорики

українською мовою ........................................................................................... 363

Корольова Алла Валер'янівна

Рецензія на монографію Толчеєвої Тетяни Станіславівни

"Cигніфікативні артефакти як структури знакової репрезентації

етномовної свідомості" (Київ, 2009 р., 286 с.) ................................................ 368

 

Зміст .................................................................................................................... 370

Реквізити ………............................................................................................. 376