STUDIA LINGUISTICA

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Випуск 6

Частина 1

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2012

 

ЗМІСТ

 

Титульна сторінка..............................................................................................................1

До відома авторів...............................................................................................................2

Андрій Олександрович Білецький ..................................................................................3

Семчинський Станіслав Володимирович .......................................................................4

 

Білецький А. О.

Сучасне порівняльно-історичне мовознавство (проблеми та аксіоми) ........................5

Білецький А. О.

Адаптація давньогрецького ономастикону

в східнослов'янських мовах (частина 1) ........................................................................17

Білецький А. О.

"Яфетичні зорі" академіка Марра ..................................................................................24

Семчинський С. В.

Про лінгвістичну специфіку субстрату

(характер слов'яно-східнороманської мовної взаємодії) .............................................28

Семчинський С. В.

Про "негативні" семантичні запозичення......................................................................38

 

ІНДОЄВРОПЕЙСЬКІ МОВИ

У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ЛІНГВІСТИКИ

 

Акульшина Н. Т.

Загальна характеристика способів словотворення

сучасної перської військової термінології ....................................................................47

Волосенко І. В.

Жанрові особливості молодіжних інтернет-щоденників

(на матеріалі сучасної німецької мови) .........................................................................54

Галич О. Б.

Поняттєва категорія "містичне" в англійському готичному романі

як об'єкт лінгвістичного аналізу.....................................................................................58

Гливінська Л. К.

Мова поезії: у пошуках методики дослідження ...........................................................63

Голубовська І. О.

Проблема методології лінгвістичних досліджень

у міждисциплінарному висвітленні ...............................................................................67

Грицина С. В.

Неологізація в староукраїнській літературній мові XVII століття .............................76

Гулей Т. В.

Особливості урбанонімікону британського та американського

варіантів англійської мови..............................................................................................82

Дедушкина Т. А.

Языковая игра: современное состояние вопроса..........................................................88

Дмитренко О. П.

Словотвірна продуктивність фразеологічних одиниць

на позначення соціально-економічних реалій у сучасній німецькій мові .................93

Дупикова Н. Н.

Функции повторов в подъязыке радиообмена пилот – диспетчер..............................99

Кісельова О. Г.

Мовні засоби категорії "причина – наслідок" у нозологічних одиницях.................107

Колєнцова В. М.

Експериментальна перевірка ефективності коректурних вправ

у навчанні правопису студентів ветеринарних факультетів .....................................111

Косович О. В.

Динамічні процеси лексичного складу французької мови. Неологiзацiя ................117

Костусяк Н. М.

Принципи класифікації морфологічних категорій .....................................................121

Кузнєцова Д. Ю.

Семантичний діапазон світлопозначень

в англомовних номінаціях мімічних експресій ..........................................................126

Лалаян Н. С.

Граматичні модифікації фразеологізмів сучасної німецької мови як один із

різновидів їхнього функціонування у мовленні ........................................................132

Лучканин С. М.

Особливості ідеологізації румунського мовознавства

другої половини 1960–1980-х рр.: "марксизм-ленінізм" у поєднанні

з лінгвістичним "націоналізмом", "лінгвістичний матеріалізм", "дакоманія".........136

Мединська Н. М.

Дієприкметник у функції предиката............................................................................146

Межов О. Г.

Формально-синтаксичні та комунікативні варіанти субстанційних синтаксем ......153

Мішкур В. Г.

Явище варіантності у пареміях з анімалістичним компонентом .............................160

Ніка О. І.

Барокова проповідь ХVII ст. і розвиток староукраїнської літературної мови ........165

Niemczyk H.

Semantische verbindbarkeit der adverbien mit den verben .............................................171

Патєха Ю. І.

Готський суперстрат в іспанській мові........................................................................181

Пахолок З. О.

Повтор як мовна і мовленнєва універсалія .................................................................187

Pylypko O.

Interjektionen im system der deutschen wortarten ..........................................................198

Радзієвська С. О.

Алгоритм перекладу нанонаукових термінів..............................................................202

Руда Н. В.

Категорія демінутивності – гносеологічно-мовна універсалія .................................207

Фенюк Л. Д.

Еволюція заперечної частки ne у французькій мові...................................................213

Черненко Г. А.

Сфери застосування лінгвістичної експертизи ...........................................................220

 

КЛАСИЧНА ФІЛОЛОГІЯ В ДЗЕРКАЛІ СУЧАСНОСТІ

 

Бражук Ю. Б.

Метафоричний компонент у медичній термінології

(на матеріалі анатомічних і клінічних термінів).........................................................224

Звонська Л. Л.

Методи дослідження категорії темпоральності в давньогрецькій мові ...................229

Єрьоміна О. Ю.

Фонетичні зміни в латинських композитах ................................................................238

Кожушний О.

Перший і другий гімни Сінезія Киренського:

зміст, метричні і стилістичні особливості, синонімічні теонімо-поетоніми............246

Косіцька О. М.

Особливості умовних періодів

у латинськомовній документації

Греко-католицької церкви кінця XVIXVII ст. ..........................................................254

Лазер-Паньків О. В.

Структурно-семантичний аналіз давньогрецьких фразеологізмів

із компонентом-орнітонімом ........................................................................................259

Левко О. В.

Вербалізація християнської досконалості

в епідейктичних промовах трьох святителів...............................................................265

Лефтерова О. М.

Фонова інформація як стилеутворююча категорія

та її роль у структурі авторського тексту....................................................................275

Лехніцька С. І.

Структурно-семантичний і комунікативно-прагматичний потенціал

найменувань лікарських препаратів ............................................................................284

Мелещенко К. С.

Генеза та варіативність абсолютної конструкції ........................................................291

Миронова В. М.

Античні автори в українській проповіді XVII століття .............................................296

Михайлова О. Г.

Теонімічна метафора в поезії Ліни Костенко .............................................................302

Ніколаєнко О. І.

Ритміко-звукові особливості епіграм Марціала .........................................................308

Поліщук (Шадчина) А. С.

Лінгвокультурологічна інтерпретація епістемічної модальності

в давньогрецькому філософському дискурсі ..............................................................315

Шинкарук В. Д.

Оцінка як категорія модусу в латинській мові ...........................................................323

Шовковий В. М.

Концепти інтелектуальної сфери людини у давньогрецькій мові ............................332

 

МОВНА ВЗАЄМОДІЯ

У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

 

Bracki A.

Międzykulturowość u słowian jako typ przestrzeni polilingwalnej ................................338

Гриценко С. П.

Тенденції розвитку лексико-семантичної групи "назви зброї та її частин"

(на матеріалі українських писемних пам'яток XVIXVII ст.) ...................................345

Запорожець Л. М.

Типологічні і класифікаційні аспекти наукової концепції взаємодії мов

С. В. Семчинського .......................................................................................................368

Ляпунова Н. В.

Вплив англійської мови на мережні неологічні процеси в іспанській мові.............374

Chemes V. F.

Identitatea etnolingvistică a persoanelor

de origine ucraineană/rusă în mediul românofon din regiunile polietnice ale ucrainei ...383

 

Зміст ...............................................................................................................................395

Реквізити ………........................................................................................................400