STUDIA LINGUISTICA

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Випуск 6

Частина 2

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2012

 

ЗМІСТ

 

Титульна сторінка..............................................................................................................1

До відома авторів...............................................................................................................2

 

ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ЕТНОЛІНГВІСТИКИ

ТА ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЇ

Антоненко Н. П.

Психологические ассоциативы в русских волшебных сказках:

ситуация инициации..........................................................................................................3

Багратіон-Мухранська К. В.

До використання морально-етичних категорій "добро" та "зло"

в українських народних приказках та шотландських баладах ......................................9

Богуцький В. М.

Мовні моделі простору як культурно-національний феномен

(на матеріалі української, англійської та іспанської мов) ...........................................13

Боса А. В.

Культуроніми в художньому тексті: принципи класифікації

(на матеріалі англомовного художнього роману Надіма Аслама

"Мапи загублених закоханих").......................................................................................23

Гончарук Т. Л.

Вербально-символічна об'єктивація бінарних опозицій у фольклорних текстах......31

Дерба С. М.

Письмові форми мови в українській етнолінгвістиці ..................................................38

Д'яконова О. В.

Концептуалізація горя в німецькій та українській романтичній ліриці:

регулятивний аспект........................................................................................................42

Завадська О. В.

Статус поняття "спецслужби" в українській, російській

та англійській лінгвокультурах: лексико-семантичний аналіз....................................48

Каша К. А.

Теоретико-методологічні основи вивчення тюркської міфологічної лексики ..........55

Курушина М. А.

Мовно-культурна специфіка онімів українських чарівних казок ...............................61

Мурашевич К. Г.

Символічність образів природи

у китайській класичній пейзажній ліриці......................................................................68

Ткаченко О. А.

"Вічний сон" як семантична група

оніричної лексики в різних лінгвокультурах

(на матеріалі української, англійської та латинської мов)...........................................73

 

ЛІНГВОКОНЦЕПТОЛОГІЯ

Боровик Я. Ю.

Словотвірний аналіз лексем-вербалізаторів концепту "таємниця"

(на матеріалі сучасної української мови) ......................................................................77

Васюкова Н. В.

Этимологический и семантический анализ имени концепта патриот

(на материале украинского, русского, английского и французского языков) ...........82

Жалай В. Я.

Концепт любов у французькій пареміології ..................................................................87

Кислицына Н. Н., Норец Т. М.

Семантико-когнитивный анализ концепта работа

(на материале английского, французского, украинского и русского языков) ...........98

Лазер Т. В.

Символи природи як основа образної складової концепту смерть

малої прози Луїджі Піранделло....................................................................................107

Логвиненко М. І.

Текстовий концепт ДИТИНСТВО

в прозі Еріка–Еммануеля Шмітта:

досвід лінгвокогнітивного аналізу ...............................................................................112

Настенко С. В.

Метафоричне відтворення текстових концептів

у іспанській поезії ХVІ–ХVІІ століть ..........................................................................120

Пойнар Л. М.

Семантичний простір фразеології як джерело інтерпретації

концепту істинний шлях у картині світу китайського етносу...................................125

Шамшур М. А.

Концепт кохання в культурно-специфічному контексті

картини світу китайського етносу.................................................................................132

 

ЗІСТАВНА ЛІНГВІСТИКА ТА ПЕРЕКЛАД

Білас А.

Образно маркована емотивність поеми Т. Шевченка "Наймичка"

в оригіналі та французьких перекладах.......................................................................138

Дворніков А. С.

"Проміжна мова" як домінантна ознака

перекладацького стилю Миколи Лукаша

(на прикладі перекладу балади Ф. Шиллера "Freundschaft").....................................145

Іваницька М. Л.

Структура мовної особистості перекладача художньої літератури

як інтердисциплінарна категорія..................................................................................151

Іваннікова Я. В.

До питання про типи еквівалентності при перекладі фразеологічних одиниць

політичного роману Вольфганга Кеппена "Оранжерея" ...........................................159

Кучма О. І.

Імпліцитні засоби вираження припущення

в німецькій мові та їхні українські відповідники .......................................................164

Ласка І. В.

Антуан Арно про переклад релігійних текстів

французькою мовою......................................................................................................169

Мельник А. П.

Функції сучасної американської анімації

як основа вибору перекладацьких стратегій ...............................................................175

Онищук М. І.

Часткова лакунарність субстантивів в англійській та українській мовах................179

Пермінова А. В.

Українська перекладна рецепція

інтермедіального персонізму Френка О'Гари .............................................................186

Ребенко М. Ю.

Лінгвостатистичний аналіз об'єктивної та прагматичної деформацій

у текстах перекладу різножанрової художньої прози Дж. Селінджера

на мікростилістичному рівні ........................................................................................191

Дель Ґаудіо С.

Аспекти зіставного синтаксису італійської та української мов ................................200

Скалевська Г. О.

"Бетонна" поезія українською:

особливості відтворення структурно-семантичної будови

американської конкретної поезії в українському перекладі......................................207

Чобан М. В.

Семантическая категоризация событийных схем материального мира

в кросс-лингвистической перспективе ........................................................................213

Шабуніна В. В.

Переклад юридичного тексту в контексті міжкультурної правової комунікації ....220

 

СУЧАСНА ДИСКУРСОЛОГІЯ

ТА КОМУНІКАТИВІСТИКА

Акульшин О. В.

Дискурс як засіб когнітивного конституювання знання............................................227

Андрухович А. А.

Щодо формування феномену

інформаційно-комунікативне суспільство .................................................................237

Багрій О. І.

Логічні прийоми переконання у науковому дискусійному дискурсі .......................242

Басюк Л. М.

Негармонійне спілкування в парламентському дискурсі Великої Британії ............248

Беззубова О. О.

Смс-повідомлення як тип електронної комунікації ...................................................253

Belichenko M., Matvienko O.

Models and functions of communication processes in personal interaction....................259

Здражко А. Є.

Транслятологічна проблематика структуризації дитячої літератури .......................265

Івасишина Т. А.

Риторичний дискурс: параметри виміру .....................................................................273

Климентова О. В.

Вербальна маніпуляція у практиці культової діяльності...........................................277

Козяревич Л. В.

Феномен емоційної фасцинації у лінгвістичному аспекті.........................................281

Корольов І. Р.

Поняття дискурсу в сучасному мовознавстві:

визначення, структура, типологія ................................................................................285

Курченко Л. М.

Лінгвістичне конструювання гендерних відносин влади в дискурсі:

до історії та методології досліджень ...........................................................................306

Лисюченко М. К.

Бінарні опозиції як мовний прийом міфологізації

у французькому політичному дискурсі ........................................................................314

Малікова О. В.

Протиставлення як риторичний прийом і стратегія

християнського теологічного дискурсу.......................................................................322

Пальшина О. М.

Лінгвістичні та психологічні аспекти

вивчення комунікативної поведінки мовця: категорії, теорії, персоналії................329

Подшивайлова А. М.

О возможностях метода коалиционного проектирования

в масс-медийном политическом дискурсе ..................................................................338

Пожидаева И. В.

Симулякрность как основа манипулятивного дискурса блога:

лингвофилософский аспект ..........................................................................................346

Снєжик О. П.

Процес екологізації сучасного рекламного дискурсу автомобілів ...........................353

Чернишова Ю. О.

Релігійний текст, стиль, дискурс: уточнення понять .................................................361

Шелякіна А. В.

Сутність і функції проксеміки як невербального засобу комунікації

(на матеріалі сучасної англомовної художньої літератури) ......................................366

 

РЕЦЕНЗІЇ

Манакін В. М.

Рецензія на навчальний посібник

"Когнітологія та концептологія в лінгвістичному висвітленні" ...............................373

 

Зміст ...............................................................................................................................378

Реквізити ………........................................................................................................384