STUDIA LINGUISTICA

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Випуск 4

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2010

 

 

ЗМІСТ

Титульна сторінка........................................................................................................................... 1

До відома авторів............................................................................................................................ 2

Доктор філологічних наук, професор Нікітіна Фіонілла Олексіївна......................................... 3

 

Виступ доктора філологічних наук, професора, академіка АН вищої освіти України

Булаховської Юлії Леонідівни на Пленарному засіданні наукових читань

"Класичні та сучасні мови у вимірах теоретичної та прикладної лінгвістики",

присвячених 80-річному ювілею доктора філологічних наук, професора

Нікітіної Фіонілли Олексіївни, які відбулися

в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

4 грудня 2009 року ..........................................................................................................................4

Голубовська Ірина Олександрівна

Професор Ф.О. Нікітіна – класик, індоєвропеїст,

структураліст, лінгвокультуролог..................................................................................................5

 

ІНДОЄВРОПЕЙСЬКІ МОВИ

У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ЛІНГВІСТИКИ

Клименко Ніна Федорівна

Родова категоризація іменників

у сучасній українській та новогрецькій мовах ...........................................................................11

Компанцева Лариса Феликсовна

От классического языкознания – к интернет-лингвистике .......................................................24

Левицкий Андрей Эдуардович

Функциональный подход в современной лингвистике..............................................................31

Єрмоленко Сергій Семенович

Граматика геортонімів у текстах календарних паремій ............................................................39

Гриценко Світлана Павлівна

Тенденції розвитку лексичного складу староукраїнської мови

(за матеріалами "Лохвицької ратушної книги другої половини XVII ст.") .............................47

Романовская Юлия Юрьевна

Контекстуальная топико-эмоциональная лексика и ее "степень важности"

в полемическом дискурсе печатных СМИ..................................................................................63

Запорожець Лариса Михайлівна

Особливості лексичної відповідності при кодовому перемиканні

у близькоспоріднених мовах ........................................................................................................66

Beketova Olena Viktorivna

Handlungsorientierter Unterricht.....................................................................................................71

Татьянченко Надія Федорівна

Атрибут як смисловий компонент у межах простого речення .................................................76

Малиновська Ірина Віталіївна

Феноменологічний дискурс і феноменологія перекладу:

проблеми методології і практики.................................................................................................81

Лучканин Сергій Мирославович

Лінгвістична дискусія 1950 року на сторінках "Правди"

та її вплив на румунське мовознавство 1950 – першої половини 1960-х рр............................89

Мединська Наталія Миколаївна

Особливості семантики предметних та ознакових слів .............................................................96

Любченко Тетяна Вікторівна

Дієслова конкретної фізичної дії в сучасній новогрецькій мові.............................................104

Тимофєєва Ірина Сергіївна

Семантико-синтаксична структура речень з предикативами фатального значення .............110

Дель Ґаудіо Сальваторе

Наголос в українській та італійській мовах ..............................................................................117

Охріменко Валерія Ігорівна

Модальне значення проблематичної достовірності в емотивному контексті:

модель сенсорно-рефлективно-емоційного синтезу ................................................................121

Андрухович Алла Анатоліївна

Відображення лінгвогендерологічного аспекту

в законодавчих актах європейської спільноти..........................................................................129

Слухай Анастасія Сергіївна

Алітераційне римування як засіб сугестивного впливу

в давньоанглійських текстах: методологія дослідження .........................................................132

Косицький Микола Миколайович

Аналітизм і синтетизм у системі категорій дієслова

сучасної новогрецької мови .......................................................................................................140

Кравчук Анастасія Євгеніївна

Мовно-політична ситуація на Волині в кінці XVI століття.....................................................147

Глущук–Олея Ганна Ігорівна

Мовні способи вираження каузативності..................................................................................155

Мудрак Яна Володимирівна

Семантика речень із фактивними предикатами знання ...........................................................160

Сизонов Дмитро Юрійович

Термінологічна концепція Ф.О. Нікітіної в контексті лінгвістики універсалій ....................167

 

КЛАСИЧНА ФІЛОЛОГІЯ:

УЧОРА, СЬОГОДНІ, ЗАВТРА

Звонська Леся Леонідівна

Алогенні синтаксичні конструкції в грецькому тексті Нового Завіту ...................................172

Павленко Леонід Васильович

Антична спадщина і візантійський роман.................................................................................180

Михайлова Олена Григорівна

Per visibilia ad invisibilia як принцип побудови

дескриптивних міфологічних комплексів у латинській мові ..................................................185

Глущенко Ліна Михайлівна,

Садовський Антон Олегович

Функціонально-семантичне поле темпоральності

у діалозі Платона "Крітон" .........................................................................................................190

Лефтерова Ольга Миколаївна

Образ автора в контексті оціночних структур

(на матеріалі "Liber de excellentibus ducibus exterarum gentium" Корнелія Непота)..............198

Савенко Андрій Олександрович

Лебідь без Леди: архетипні елементи сеферисового міту .......................................................204

Поліщук (Шадчина) Анна Сергіївна

ΜΟΥΣΑΙ "музи" в контексті містеріальної культури

егейського світу............................................................................................................................213

Лахно Наталія Валентинівна

Сема інтенсивності як база

для формування вторинних значень..........................................................................................230

Компанець Тетяна Михайлівна

Картина світу античної епохи у вербальному вираженні

(на матеріалі латинських назв вічнозелених дерев) .................................................................236

Кожушний Олег Володимирович

Семітизми в поетичному мовленні Романа Мелода.................................................................243

Козлова Тетяна Олегівна

Дериваційна активність і.-є. sol*- в латинській мові ...............................................................247

Данилина Наталия Ивановна

Морфонологическая система латинского языка (глагол) ........................................................256

Иванова Ирина Викторовна

Философия и лингвистика в Древней Индии ...........................................................................262

Левко Олександр Вадимович

Концепт ἢ θέωσις у дискурсі ранньохристиянських письменників .......................................266

Борбенчук Ірина Миколаївна

Функціонально-стилістичні особливості авторських сентенцій

у творчості Катула.......................................................................................................................276

Недвига Світлана Миколаївна

Моралістичні коментарі

у латиномовному трактаті Джованні Боккаччо "De mulieribus claris"

("Про славетних жінок").............................................................................................................281

Корнієнко Віра Валентинівна

Рецепція римської елегії від Античності до Середніх віків ....................................................288

 

ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА

НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Шовковий В'ячеслав Миколайович

Методична інтерпретація категорій модальності, способу та стану

у давньогрецькій мові .................................................................................................................299

Бочарнікова Анна Михайлівна

Часткові еквіваленти в перекладних перських словниках ......................................................305

Дроздович Наталія Юріївна

Деякі особливості застосування електронного навчання

у викладанні іноземних мов професійного спрямування .........................................................311

Чейлитко Наталія Геннадіївна

Аналіз синтаксичної структури українського речення:

корпусний підхід .........................................................................................................................315

Дерба Світлана Миколаївна

Дистанційне навчання – допомога чи шкода учням?...............................................................321

Кузьменко Дмитро Федорович

До питання про створення

електронного корпусу художніх текстів ...................................................................................327

Васильєва Олена Григорівна,

Коваль Ніна Романівна

Навчання національно-специфічної лексики

на уроках англійської мови у загальноосвітній школі.............................................................331

Джонг Йонгджу

Лінгвістична аргументація щодо критеріїв

лексикографічної компетенції користувача словника .............................................................339

Фу Цзин

Базовые вербализаторы заимствованного концепта "фен-шуй"

в лингвометодическом аспекте (на материале русского языка)..............................................345

 

СУЧАСНА НАУКОВА ТЕРМІНОЛОГІЯ:

СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА, ФУНКЦІОНУВАННЯ

Вакуленко Максим Олегович

Проблеми вживання віддієслівних іменників

в українській науковій мові........................................................................................................353

Івасишина Тетяна Анатоліївна

Словотвірні дієслівні префікси

в контексті синонімічних відношень.........................................................................................360

Воскобойник Галина Миколаївна

Грецький компонент складних слів

у латиномовних таксономічних назвах комах ..........................................................................365

Тягур Юлія Володимирівна

Процеси синонімізації у сфері фінансової термінології

сучасної англійської мови ..........................................................................................................375

Комарницька Тамара Костянтинівна

Структурні характеристики словотвірних моделей термінів

(на матеріалі сучасної японської юридичної термінології) .....................................................379

 

ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ, КОГНІТИВНІ ТА КОМУНІКАТИВНІ ВИМІРИ

СУЧАСНИХ МОВОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Зеленько Анатолій Степанович

Роль і місце компаративної парадигми

у становленні когнітивної лінгвістики ......................................................................................385

Корнилов Олег Александрович

Наблюдения над внутренней формой языка кечуа ..................................................................389

Голубовська Ірина Олександрівна

Етнічні особливості української національно-мовної картини світу .....................................400

Петренко Олександр Дем'янович,

Храбскова Данута Михайлівна

Пурпурове євангеліє як лінгвокультурна спадщина

християнської мовної спільноти ................................................................................................413

Колеснікова Ірина Анатоліївна

Деякі аспекти специфіки архітектоніки професійного дискурсу............................................428

Курченко Ліна Миколаївна

Міжкультурний аспект невербальної комунікації

(на матеріалі німецьких і українських комунікативних жестів) .............................................433

Гончаров Владимир Иванович

Основные проблемы межкультурной коммуникации

и кросскультурной лингвистики ................................................................................................439

Безпаленко Анатолій Мілентійович

Психофізичні та акустичні засади принципу суміжності у фонетиці.

Закон Бугера–Вебера–Фехнера ..................................................................................................448

Пальчевська Олександра Святославівна

Національно-культурна мотивація власної назви

в англійській діалектній фразеології .........................................................................................454

Чайка Оксана Ігорівна

Значення внутрішньої форми слова

при зіставному дослідженні обрядової номінації.....................................................................460

Александрук Ірина Володимирівна

Когнітивні та мовні механізми утворення

неологізмів та оказіоналізмів у творах жанру фентезі

(на матеріалі творів сучасних англійських та американських авторів)..................................469

Горохова Ирина Владимировна

Разные подходы к трактовке термина "концепт" ....................................................................476

Васюкова Наталия Витальевна

Стереотип как лингвокультурологическая единица

рекламной коммуникации ..........................................................................................................480

Гапотченко Надія Євгеніївна

Комунікативний аспект інформативного дискурсу

(на матеріалі сучасних французьких ЗМІ ) ...............................................................................484

Шпак Катерина Вікторівна

Місце етимології у когнітивних процесах ................................................................................488

Пожидаева Ирина Валентиновна

Когнитивно-прагматические тактики и техники манипуляций

(на примерах политических блогов Рунета и Укрнета) ...........................................................493

Антонюк Наталія Миколаївна,

Титаренко Олена Юріївна

Інтермовний трансфер інформації:

дискурсний потенціал .................................................................................................................499

Макар Інеса Степанівна

"Пастуші подарунки" як елемент пасторальної картини світу

у романі Лонга "Дафніс і Хлоя" .................................................................................................503

Андрианова Наталья Сергеевна

Жанровые характеристики чата

как синхронного виртуального дискурса ..................................................................................510

Жарікова Юлія Валентинівна

Семантичний аналіз фразеологізмів-соматизмів

(на матеріалі румейської, української та новогрецької мов)...................................................515

Баржанская Анна Михайловна

Концепт POWER в институциональном дискурсе

королевы Виктории.....................................................................................................................520

Гладкова Ганна Павлівна

Модель анотації текстового корпусу

як засіб дослідження художньої картини світу ........................................................................524

Фрасинюк Наталія Іванівна

Вербальна репрезентація концепту PATIENCE

в англомовній картині світу .......................................................................................................529

Сав'як Наталія Вікторівна

Вплив релігійно-філософської думки на формування концепту ЛЮБОВ

в українській лінгвокультурі ......................................................................................................534

Соколова Юлія Олександрівна

Методика зіставного дослідження етичних концептів ............................................................538

Санталов Максим Іванович

Медіатекст у когнітивно-прагматичній парадигмі мовознавства

(на матеріалі китайськомовних публікацій) .............................................................................545

 

Зміст………………...................................................................................................................... 551

Реквізити....................................................................................................................................... 560