Кафедра зарубіжної літератури

Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Історія

Історична назва кафедри зарубіжної літератури (завідувач - проф. І.П. Мегела) – кафедра західноєвропейських літератур. Її заснування та перші десятиліття науково-педагогічної роботи на початку XX ст. пов'язані з діяльністю наукового семінару проф. В.М.Перетца при кафедрі слов'яно-руської філології.

До І932 р. кафедрою західноєвропейських літератур завідував видатний філолог-германіст, проф. Ґ.В.Шаровольський, автор одного з перших в Україні навчальних посібників для студентів-філологів "Історія західно-європейської літератури середніх віків" (1909). Сферою наукових розробок кафедри спершу була здебільшого історія світової літератури – варто згадати праці одного із засновників українського шекспірознавства та дослідника французької літератури ХVIII-ХІХ ст. проф. С.І.Родзевича, романіста проф. С.В.Савченка. Обидва корифеї закінчили Київський університет Св. Володимира в 1913 р. і розвивали наукові традиції київської філологічної школи.

З 1933 р. під проводом зав. кафедри проф. С.В.Савченка в науково-дослідній роботі кафедри важливе місце посів аналіз сучасного літературного процесу на Заході. Повоєнний склад співробітників кафедри – переважно представляли учні проф. С.В. Савченка (у майбутньому – доктори філологічних наук, професори Т.К.Якимович, А.Х.Іллічевський, доценти А.А.Розанова, Н.О.Модестова, В.І.Пащенко), якіродовжили справу свого наставника.

Після повернення університету з евакуації та відновлення його роботи в 1944 р., кафедру зарубіжної літератури очолив проф. А.П.Шамрай. Представник харківської філологічної школи, знаний історик літератури та один з засновників вітчизняної компаративістики, А.П.Шамрай читав на кафедрі курс античної літератури та історії західноєвропейських літератур.

З 1949 по 1976 рр. кафедрою завідувала проф. Т.К.Якимович, науково-дослідницькі інтереси якої були зосереджені на історії французької літератури ХІХ-ХХ ст., зокрема на літературному натуралізмі та французькому реалістичному нарисі 1830-1848 рр. Новаторськими за матеріалом були також монографії проф. Т.К. Якимович про французьку драматургію XX ст. У 1960-1970-х рр. під керівництвом проф. Т.К.Якимович сформувалася викладацька школа кафедри зарубіжної літератури, основними рисами якої було поєднання академічної системності та сучасної рецепції творів світової літератури.Такими принципами керувалися знавець західноєвропейської літератури XVII-XX ст. доц. Б.Б.Буніч-Ремізов, молодша генерація кандидатів наук, доцентів – О. Б.Алексеєнко, Н.Ю.Жлуктенко, А.Г.Баканов, М.О.Кудін. У 1982-1994 рр. на кафедрі працював видатний літературознавець і теоретик літератури, засновник сучасної української компаративістики доктор філологічних наук, професор, нині – чл.-кор. НАНУ Д.С.Наливайко. Науково-теоретичні ідеї Д.С.Наливайка сприяли оновленню навчальних програм історико-літературних та теоретичних курсів кафедри, реструктуризації концепції вивчення зарубіжної літератури в незалежній Україні, розвитку нових спеціалізацій, зокрема італіаністики. За час роботи в Київському університеті видатний науковець опублікував 100 наукових праць, з них 5 монографій.

У 1976-1987 рр. кафедру зарубіжної літератури очолювала заслужений проф. Київського національного університету К.О.Шахова, під керівництвом та за участю якої кафедра видала низку колективних монографій і посібників, які активно використовує наукова громадськість. Випускниця німецького відділення 1949 р. та аспірантури кафедри, К.О. Шахова стала першим в Україні доктором наук з історії угорської літератури. У сферу наукових інтересів професора входили проблеми західноєвропейської та американської літератур ХІХ-ХХ ст., яким К.О. Шахова присвятила 15 монографій та близько 300 статей. У співавторстві з проф. Д.С.Наливайком підготувала підручник «Зарубіжна література ХІХ сторіччя. Доба романтизму», який залишається базовим виданням для вузівських програм з цього періоду. Літературознавчі дослідження сполучала із вивченням мистецтва в його зв’язках із літературою, що зреалізувалося в окремий авторський курс, читаний для студентів старших курсів, а також низку посібників. Приділяла велику увагу організації викладання курсу світової літератури у середній школі: автор першої програми для нього 1993 р., співавтор наступних її редакцій та варіантів, співавторка та укладач підручників та посібників з шкільного курсу історії світової літератури, К.О.Шахова невтомно популяризувала та підтримувала цей унікальний у пострадянському просторі гуманітарний проект. Як провідний фахівець з германістики, професорка брала участь у проектах Гете-Інституту в Україні та посольств Австрії, Швейцарії та Німеччини, численних радіо- та телепередачах, присвячених питанням культури.

Активна участь проф. К.О.Шахової у міжнародних наукових контактах з німецькими, угорськими, австрійськими університетами була прикладом для інших співробітників кафедри. У 1976 році за стипендією ЮНЕСКО пройшла стажування в університетах США та Англії Н.Ю.Жлуктенко. Неодноразово відвідував наукові центри Німеччини А.Г.Баканов. З 1990 р. зав’язалася співпраця кафедри з Единбурзьким університетом – літню школу Шотландських університетів, організованих при ньому, пройшли доценти О.М.Тараненко, О.О.Товстенко, А.Г.Баканов, Н.Ю.Жлуктенко, Л.Я.Мірошниченко, О.С.Бойніцька. Участь у наукових конференціях у Німеччині та Швейцарії брав доцент М.О.Кудін.

У 1980-х-90-х рр. кафедрою завідували випускники Київського університету та аспірантури кафедри доц. А.Г.Баканов (1987-1993), проф. Н.Ю.Жлуктенко (1993-2003). У цей період викладачі розробили нові навчальні програми з курсу історії зарубіжної літератури, вступу до літературознавства, історії та теорії літературної критики, методики викладання світової літератури в середній школі та методики викладання зарубіжної літератури у вищій школі. Розширився спектр дисциплін спеціалізації та спецкурсів з актуальних проблем літературознавства. Завдяки зусиллям посилилась робота із популяризації зарубіжної літератури – з’явилася ціла низка вступних статей та передмов до вперше виданих в українських перекладах знакових текстів світової літератури. За підтримки Посольства Нідерландів в Україні кафедра здійснила унікальний для України дослідницький проект з нідерландистики, видавши підручник «Нарис історії нідерландської літератури» (2002). Слід додати, що усі ці викладацькі ініціативи здійснювалися у період, важкий загалом для країни, і для вищої освіти зокрема. Завдяки відданості кафедральних фахівців вдалося не лише зберегти традиційно високий рівень викладацької та наукової діяльності, але й значно розширити її спектр, звернувшись до новітніх літературознавчих підходів, що стали активно залучатися у практику вітчизняної науки про літературу. Зокрема, старші кафедрали та молодша генерація доцентів (О.М.Тараненко, О.О.Товстенко) та кандидатів наук (Л.Я.Мірошниченко, О.С.Бойніцька, Н.Є.Косенко, Н.М.Горяча) усіляко впроваджували такий підхід до викладання у життя. Сприяла оновленню форм викладацької практики та дослідницької діяльності співпраця з Інститутом літератури ім. Т. Шевченка НАН України – спільні наукові симпозіуми викладачів та аспірантів кафедри та науковців Інституту; курси, які розробила та вела на кафедрі відомий дослідник літератури США, провідний науковий співробітник Інституту літератури, доктор філологічних наук, професор Т.Н. Денисова (1993-2004). 2000 року на кафедрі почала працювати досвідчений фахівець доц. Н.Д. Білик. У першу чергу її наукові зацікавлення стосувалися британської літератури – як класичної, так і новітньої. Упродовж 1999-2000 року на кафедрі працювали за програмою наукових обмінів Фулбрайт науковці з США – професори Енн Коулі та Ірвінґ Мейсі, відповідальна та творча робота яких залишила добру пам’ять у всіх, хто був учасником їхніх проектів. За рекомендацією проф. Е.Коулі та за підтримки програми Фулбрайт в Україні влітку 2000 р. пройшла літнє стажування в університетах США кандидат філологічних наук Л.Я. Мірошниченко.

2003 року кафедру очолив проф. С.М.Пригодій. Професор, академік АН ВШ України, започаткував у вітчизняному літературознавстві американо-українську компаративістику, полікритику американської літератури, застосовуючи новітні методології (психоаналіз, архетипна критика, деконструкція, неоісторизм, критика читацького відгуку тощо). Він є автором цілої низки знаних розвідок («Американський романтизм. Полікритика», «Фронтирний неоромантизм у літературі США», «Українська філософія Серця та американський трансценденталізм», «Літературний імпресіонізм в Україні та США») та більше 200 наукових статей. За редакцією та участю проф. Пригодія були опубліковані такі оригінальні колективні монографії, як «Типологія української та американської літератур на порубіжжі ХІХ-ХХ ст.» (2005) та «Архетипна критика американської літератури» (2008). Одним зі співавторів монографій стала доц. Матасова Ю.Р. З ініціативи проф. Пригодія кафедра зосередилася на впровадженні в курси історії зарубіжної літератури новітніх літературознавчих підходів та методологій у поєднанні з традиційно академічною лектурою. За каденції перебування проф. Пригодія на посаді завідувача на кафедру прийшли професори, доктори наук, досвідчені фахівці І.П.Мегела, Т.В.Бовсунівська, Т.В.Михед, доц. О.В.Кабкова. Їхні професійні долі до кафедри були пов’язані як із Інститутом літератури НАН України, так і з провідними ВНЗ України. Діяльність професора Т.В.Михед на теренах вітчизняної американістики була відзначена грантом програми імені Фулбрайта – у Вашингтоні вивчення пуританського дискурсу в літературі американського романтизму виявилося ефективнішим. У 2000-х роках фахівці кафедри видали ґрунтовні та надзвичайно актуальні розвідки та підручники у галузі теорії літератури (проф. Т.В. Бовсунівська «Основи теорії літературних жанрів»), а також з античної літератури (проф. І.П. Мегела «Історія давньогрецької літератури», «Історія римської літератури»), американської літератури ХІХ ст. (проф. Т.В. Михед «Пуританський дискурс в літературі американського романтизму», «The Guide to Literature of American Renaissance»), англійської літератури ХVII-XX ст., західноєвропейської літератури ХХ ст. Низка праць авторства кафедральних фахівців стала базою для оновлення фундаментальних та спеціалізованих курсів для бакалаврів, магістрів та аспірантів.

З 2011 р. кафедру очолив проф. І.П. Мегела, академік АН ВШ України, член зарубіжної комісії АН Угорщини, член Спілки письменників України, фахівець з унгаристики, член виконавчого комітету Української асоціації унгаристів, перекладач, театрознавець, автор 12 монографій та понад 250 наукових праць українською та іноземними мовами. Його шлях на кафедру проходив через Інститут літератури НАН України, Інститут театрального мистецтва ім. Карпенка-Карого, інститут журналістики КНУ ім. Шевченка, зрештою, кафедру класичної філології ІФ КНУ. Розпочавши свою наукову діяльність на теренах вітчизняної унгаристики, проф. І.П.Мегела виявив себе у широкому спектрі наукових зацікавлень, виробивши своєрідний стиль дослідження, багато в чому покликаний його перекладацьким хистом. Зарубіжні п’єси у перекладах проф. Мегели успішно йдуть на провідних театральних сценах Києва. Сьогодні, розуміючи потребу студентства в актуальних посібниках з історії зарубіжної літератури, проф. І.П.Мегела власним прикладом ініціює появу новітніх видань для вузів. Зокрема, низка підручників його авторства вже тепер стає у пригоді студенту («Література європейського Просвітництва», «Зарубіжна література XVII-XX століть», «Давньогрецька класична лірика», «історія римської літератури» та ін.). Наукові інтереси проф. Мегели – історія світової та української літератур, проблеми літературних зв’язків, перекладознавства, античні та біблійні сюжети й образи у світовій літературі.

Сьогодні фахівці кафедри продовжують плідно розробляти загальну кафедральну тему «Історія і полікритика зарубіжної літератури», беручи участь у міжнародних конференціях та всеукраїнських наукових зібраннях, видаючи посібники та монографії. 2011 року за участю доц. М.О.Кудіна було видано навчальний посібник «Вибрані сторінки з творів сучасних німецькомовних письменників» (у співавторстві з К. Ардош, Швейцарія). Молодше покоління кафедралів (доц. Ю.Р.Матасова, канд.філол.н., асис. Н.О.Любарець, канд.філол.н., асис. Г.О.Канова, асис. О.Г.Шестопал) успішно зреалізовує себе у дослідженнях полікритичного характеру, впроваджуючи подібний підхід не лише на рівні розвідок, але й на рівні викладання базових нормативних курсів. Зокрема, доц. Матасова Ю.Р. розробила й успішно читає магістерський курс «Архетипна критика художнього тексту», її дослідження також ведуться в річищі психоаналітичної теорії та історії ідей, а також компаративістики. Канд. філол.н. Н.О.Любарець готує програму магістерського курсу «Феміністична критика», спрямовуючи сфери свого наукового зацікавлення також у сферу теорії інтермедіальності та модернізму. Коло наукових інтересів канд.філол.н. Г.О.Канової включає інтермедіальні студії та компаративістику. Асис. О.Г.Шестопал ґрунтовно вивчає теорію театральності.

© Олена Сірук, 2001 - 2014