Кафедра іноземних мов історичного та філософського факультетів

Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Сьогодення

В 2012 році кафедру англійської мови гуманітарних факультетів було реорганізовано згідно з Наказом ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка № 921-32 від 19.11.2012 року «Про реорганізацію кафедр Інституту філології» в кафедру іноземних мов історичного та філософського факультетів.

Завідувачем кафедри іноземних мов історичного та філософського факультетів призначена доцент Мусієнко А.П.

Спрямування діяльності кафедри – практичне.

Кафедра працює за навчальними програмами дисципліни «англійська мова», «англійська мова за професійним спрямуванням» для бакалаврів, магістрів та аспірантів історичного та філософського факультетів і забезпечує навчальний процес на факультетах філософському та історичному.

Навчальні та робочі програми з англійської мови базуються на комунікативному підході, передбачають системне і комплексне застосування технічних засобів та орієнтовані значною мірою на самостійну роботу студентів.

Кафедра готує аспірантів денної та заочної форми навчання та здобувачів вищезазначених факультетів до складання кандидатського іспиту з англійської, німецької, іспанської, французької мов, формує комісії та приймає вступні іспити до аспірантури та кандидатські іспити з вищезазначених мов.

На кафедрі працюють 25 викладачів: (штатних – 12 викл.)
з них 5 доцентів;
7 старших викладачів;
13 асистентів, з них 4 кандидати наук.

Технічну роботу по кафедрі виконують 2 лаборанти.

Ядро кафедри складають викладачі, що безперервно працюють в університеті більше 25 років: доценти Мусієнко А.П., Скопюк Т.Г., Тихонова Т.Б., Шевченко О.Ф.; старші викладачі Кучеренко І.Д., Токменко О.П., Сидоренко О.А., Назаренко О.І.

Науково-дослідна тематика кафедри: “Термінознавство, лексикографія, професіоналізм.”

Сфера наукових досліджень співробітників кафедри також включає: варіативність терміносистеми (доц. Скопюк Т.Г.); педагогічні та психологічні аспекти викладання іноземної мови у вищій школі (доц. Тихонова Т.Б.); зарубіжне літературознавство ( доц. Мусієнко А.П., ст. викл. Лялько С.В.); дистанційна освіта (доц. Мусієнко А.П., доц. Тихонова Т.Б.); лексикографія та термінологія (доц. Шевченко О.Ф., асист. к.ю.н. Шабуніна В.В.).

Активна співпраця з зарубіжними ВУЗами та з відповідними кафедрами провідних ВУЗів України забезпечується через постійну участь викладачів у міжнародних наукових конференціях, виступи, доповіді та тези, статі у наукових виданнях тощо.

Кафедра працює за науково-методичними матеріалами, більшу частину яких складають розробки викладачів кафедри: підручники, посібники, словники, хрестоматії, комп’ютерні навчальні розробки.

Інтенсивне розширення міжнародних зв’язків, вихід України на міжнародний ринок спричинили впровадження Нової Концепції викладання іноземних мов не немовних факультетах КНУ протягом 4 років (1 курс – обов’язкове навчання, 2, 3, 4 курси – факультативне навчання).

© Олена Сірук, 2001 - 2014