Кафедра теорії і практики перекладу з романських мов імені М.Зерова

Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Історія

Кафедра теорії і практики перекладу з романських мов, заснована у 1983 р., з 2001 р. носить ім’я Миколи Зерова (1890-1937), видатного українського поета, перекладача, представника покоління «Розстріляного відродження». Кафедра найдовше в Україні веде підготовку фахівців перекладу з французької, іспанської, італійської, португальської, а в окремі роки – і з румунської мов, що робить її провідним навчально-науковим підрозділом країни в цьому напрямку. В.о. завідувача кафедри – доктор філологічних наук, професор Смущинська Ірина Викторівна.

З 1983 по 2010 р. кафедрою завідував академік АН Вищої Школи України, заслужений діяч науки і техніки України, д.філол.н., проф. О.І.Чередниченко. З моменту заснування штат кафедри зріс більше, ніж утричі, подвоїлась кількість іноземних мов. Сьогодні на кафедрі працюють, 23 штатних і 14 нештатних викладачів, серед яких 2 професори, доктори філологічних наук, 13 доцентів, 22 асистенти, четверо з яких мають науковий ступінь. Також на кафедрі викладають іноземні лектори з Іспанії, Бразилії, Італії та Франції. З 1994 р. на кафедрі впроваджено світові стандарти підготовки перекладачів згідно з розподілом на спеціалізації «усний переклад» та «письмовий переклад».

Науково-дослідницька діяльність здійснюється в рамках комплексної теми «Коцептуальні картини світу романських та германських мов у контексті сучасного перекладознавства» під керівництвом проф. О.І.Чередниченка. Дослідження проводяться як у рамках загальної теорії та історії перекладу так і в часткових, спеціальних теоріях: лінгвістичні аспекти перекладу, жанрові теорії перекладу, творчий метод перекладача тощо. за участі О.І.Чередниченка, І.В.Смущинської, Е.М.Андрієвської, М.А.Венгренівської, Г.Г.Верби, А.Д.Гнатюка, О.М.Калустової, Т.О.Качановської, О.В.Максименко, О.В.Орличенко, І.С.Орлової, М.П.Приходька, С.Г.Саєнка, О.О.Ткаченка, С.Б.Фокіна, Ю.О.Чернишової та ін. З 2006 по 2011 рр. на кафедрі захищено 7 кандидатських дисертацій (О.Г.Крушинської, І.С.Орлової, М.П.Лук’янченко, П.А.Матюши, М.Б.Білана, Т.О.Качановської, Ю.О.Чернишової), проведено низку наукових конференцій, у тому числі міжнародних, а саме: конференція пам’яті Ю.О.Жлуктенка (жовтень 2005 р.), «Зеровські читання» (грудень 2010 р.), конференцію пам’яті проф. В.В.Коптілова (листопад 2010 р.), конференцію пам’яті М.О.Лукаша (жовтень 2010 р.).

Більшість викладачів є перекладачами творів художньої літератури, юридичних і науково-технічних документів, урядових переговорів, міжнародних конференцій, серед яких О.Я.Богданова, М.А.Венгренівська, Г.Г.Верба, І.П.Забула, С.В.Зубцова, О.М.Калустова, О.В.Максименко, М.П.Приходько, С.Г.Саєнко, О.І.Чередниченко, Г.В.Чернієнко та ін.

Метою навчання студентів є всебічна підготовка майбутніх перекладачів, максимально наближена до умов праці. Основна частина дисциплін і спецкурсів спрямована на розвиток необхідних для усного й письмового перекладу навичок та вмінь: «теорія і практика перекладу», «усний послідовний переклад», «синхронний переклад», «переклад конференцій», «основи художнього перекладу», «науково-технічний переклад», «юридичний переклад». Підручники і програми навчальних предметів розроблюють та публікують професори, доценти, викладачі кафедри; чимало уваги приділяється й питанням адміністрування перекладу, що відображено в програмах навчальних предметів: «редагування перекладу», «основи послідовного перекладу», «інформаційні технології в перекладацькій діяльності» та ін.; студенти освоюють як останні досягнення високих технологій в галузі перекладу, так і базові принципи дії та укладання програм машинного перекладу, перекладацької пам’яті, електронних словників на спецкурсах: «комп’ютерна лексикографія», «машинний переклад». Поглиблену підготовку з загальної і спеціальних теорій перекладу, знання й уміння, необхідні для дослідницької роботи й викладання в вищій школі, студенти отримують у магістратурі.

Наші випускники працюють перекладачами, дипломатами, журналістами, редакторами, аналітичними оглядачами, викладачами; значна частина випускників викладає іноземні мови та переклад у вищій школі, навчається в аспірантурі.

Кафедра підтримує зв’язки з ВНЗ України й інших країн світу: Іспанії, Італії, Франції, Німеччини, Сербії, Чорногорії, Молдови, Бразилії.

© Олена Сірук, 2001 - 2014