Notice: Undefined index: sid in /web/univ.web/www.philology/www/php/kafkaf.php on line 3
Інститут філології

Кафедра історії російської літератури

Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка


Warning: readfile(9//stitle.txt): failed to open stream: No such file or directory in /web/univ.web/www.philology/www/php/kafkaf.php on line 14

Кафедра історії російської літератури (завідувач - д.ф.н. Г.Ю. Мережинська) існує з 1834 р., від заснування Університету св. Володимира. Тоді вона мала назву кафедри російської словесності і входила до складу історико-філологічного відділення філософського факультету. На її чолі стояв перший ректор університету, славетний філолог М.О. Максимович, який читав лекції з історії російської літератури і ввів до навчальних програм курси давньої російської літератури та фольклору. На посаді професора кафедри М.О. Максимович у ЗО - 40-х роках написав низку наукових робіт, присвячених російській та українській літературам ("История древней русской словесности", "О стихотворениях Феофана Прокоповича", "Песнь о Полку Игореве", "Украинские народньїе песни"). Кафедра стала потужним осередком культурного життя (М. Максимович започаткував перший у Києві історико-літературний періодичний журнал "Киевлянин"), одним із центрів філологічної науки (відомо, що до М. Максимовича з особливою повагою ставилися О. Пушкін, П. В'яземський, В. Жуковський, М. Гоголь, шануючи його талант дослідника) і колискою подальших філологічних шкіл Київського університету.

Упродовж XIX століття на кафедрі викладали видатні філологи М.Т. Костир, О.І. Селін, І.П. Хрущов, І.М. Жданов, О.І. Соболевський, П.В. Владимиров, А.М. Лобода.

У 1903 - 1914 рр. кафедру очолював проф. В.М. Перетц, який увійшов в історію літературознавства як засновник філологічного методу. З 1907 р. під керівництвом В.М. Перетца нлідно працював "Семінарій російської філології", у роботі якого в різний час брали участь М.К. Гудзій, В.І. Маслов, В.П. Адріанова-Перетц, Б.О. Ларін, М.К. Зеров, О.К. Дорошкевич, М.Я. Калинович та інші. На кафедрі працювали й учні В. Перетца С.І. Маслов, А.М. Лобода, О.М. Лазаревський.

З 1945 по 1956 р. кафедру очолював академік О.І. Білецький, енциклопедист у галузі літературознавства. Окрасою кафедри були відомі літературознавці акад. Н.Є. Крутікова, проф. В.О. Капустін, проф. І.Я. Заславськнй, проф. З.В. Кирилюк, проф.Т.П. Маєвська, доц. С.П. Щолокова, дон,. Н.М. Нагорна, доц. О.А. Кузьменко, доц. В.С.Куземський. З 1972 по 1987 р. роботою кафедри керував проф. А.В. Кулінич, з 1987 по 2002 рр. - проф. Ю.І. Корзов, з 2002 р. - д.ф.н. Г.Ю. Мережинська.

З 1997 р. відкрито магістратуру за фахом "російська література", в якій викладаються спеціальні курси: "Література в контексті світової культури" (проф. Ю.І. Корзов), "Історія російського роману" (д.ф.н. Г.Ю. Мережинська), "Література російського зарубіжжя" (проф. Л.І. Шевченко), "Типологія стилів російської літератури ХЇХ - XX ст." (доц. Н.В. Бєляєва), "Творчість Ф. Достоєвського і розвиток європейського роману" (доц. С.І. Храмова), "Міфопоетичний аналіз художнього тексту" (асист. М.И. Назаренко) тощо.

Питанням історії російської літератури та її зв'язкам з українською та іншими літературами присвячені численні дослідження, підручники та посібники викладачів кафедри: І.Я. Заславського "Пушкин и Украина", "Лермонтов и Украина"; А. В. Кулінича "Новаторство и традиции в русской советской поэзии 20-х годов", Л.І. Шевченко "Русская проза трех последних десятилетий: 70-90-е годы XX века", Г.Ю. Мережинської "Художественная парадигма переходной культурной эпохи: Русская проза 80-90-х годов XX века", "Антитоталитарные идеи в русской литературе" (Ю.І. Корзов, К.М. Пахарєва, Г.Ю. Мережинська), "Современная русская литература" (Ю.І. Корзов, Л.І. Шевченко, І.С. Заярна), "Література російського зарубіжжя" (Л.І. Шевченко, Г. Ю. Мережинська, І.С. Заярна, К.М. Пахарєва), "Поэтика русского символизма" (Н.В. Бєляєва). Важливим напрямком роботи кафедри є написання підручників і хрестоматій для школи "Литература XX века", "Литература XX века. Хрестоматия" та ін.

В активі кафедри останнього десятиліття - 10 міжнародних наукових конференцій, присвячених творчості російських класиків - Пушкіна, Лєрмонтова, Гоголя, Достоєвського, Єсеніна. Булгакова, а також актуальним питанням сучасної русистики. У цей же час видано 7 збірок наукових праць, у тому числі "Гоголь й современность", "Пушкин и проблемы мировой культуры" (2 т.), "Достоевский и XX век", "Русская литература накануне третьего тытсячелетия". З 1999 р. кафедра випускає збірник наукових праць "Русская литература. Исследования".

На кафедрі систематично проходять підготовку студенти та стажисти з різних країн: Польщі, Китаю, Кореї, Японії, Бельгії, Бразилії, Німеччини, Італії. Кафедра підтримує наукові зв'язки з зарубіжними країнами (Росія, Білорусь, Польща, Німеччина, США, Китай, Італія).

  • Мережинська Г.Ю.
  • Корзов Ю.І.
  • Шевченко Л.І.
  • Бєляєва Н.В.
  • Пахарєва К.М.
  • Заярна І.С.
  • Храмова С.І.
© Олена Сірук, 2001 - 2014