Новини | Історія | Адміністрація | Структура | Навчальний процес | Наукові школи | Русский
Абітурієнт | Магістратура | Аспірантура | Докторантура | Бібліотека | Співпраця | Webmaster | English
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут філології

оголошує набір студентів на 2007-2008 навчальний рік

  Спеціальності Вступні іспити
  Денна форма навчання
 • українська мова і література та іноземна мова
 • фольклористика, українська мова і література та іноземна мова (спеціалізація: музична фольклористика)
  конкурс окремий
 • українська мова і література (твір)*
 • іноземна мова (письмовий тест та усне мовлення)
 • українська мова (письмово)
 • чеська та українська мови і літератури
 • польська та українська мови і літератури
 • хорватська та українська мови і літератури
  конкурс загальний
 • українська мова і література (твір)*
 • іноземна мова (письмовий тест та усне мовлення)
 • українська мова (письмово)
 • літературна творчість та українська мова і література
 • українська мова і література (твір)*
 • історія України (письмово)
 • українська мова (письмово)
 • класичні та західноєвропейська мови і літератури
 • іноземна мова (письмово)*
 • іноземна мова (аудіювання та усне мовлення)
 • українська мова (письмово)
 • російська мова і література та іноземна мова
 • російська мова і література (твір)*
 • іноземна мова (письмовий тест та усне мовлення)
 • українська мова (письмово)
 • англійська, іспанська, німецька, італійська, французька мови і літератури та переклад
  конкурс окремий
 • іноземна мова (письмово)*
 • іноземна мова (аудіювання та усне мовлення)
 • українська мова (письмово)
 • переклад (переклад з англійської, іспанської, німецької, французької мов)
  конкурс окремий
 • іноземна мова (письмово)*
 • іноземна мова (аудіювання та усне мовлення)
 • українська мова (письмово)
 • азербайджанська, арабська, гінді, китайська, корейська, перська, турецька, японська мови і літератури та переклад
  конкурс загальний
 • іноземна мова (письмово)*
 • іноземна мова (аудіювання та усне мовлення)
 • українська мова (письмово)
 • Заочна форма навчання
 • українська мова і література
 • українська мова і література, фольклористика
 • українська мова і література (твір)*
 • українська мова (письмово)

До участі в конкурсі щодо зарахування на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів приймаються громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають документ державного зразка про повну загальну середню освіту та виявили бажання здобути вищу освіту.

Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно з Законом України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.93 № 136 “Про навчання іноземних громадян в Україні” (із змінами) та від 05.08.98 № 1238 “Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів”, Указом Президента України від 25.03.94 № 112/94 “Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації”. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки України в межах обсягів державного замовлення. При прийомі на навчання осіб, які пред’являють (подають) документ про здобуту освіту іноземних держав (не державного зразка України), обов’язковою є процедура нострифікації документів про рівень освіти, що проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку.

Іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від офіційно зареєстрованих українських національно-культурних товариств, при вступі до вищих навчальних закладів України за напрямами підготовки “філологія” - спеціальності “українська мова і література”, “філологія” та напрямами підготовки (спеціальностями) “історія”, “журналістика” користуються такими самими правами, що й громадяни України, у тому числі при вступі на навчання за державним замовленням. При вступі на інші напрями підготовки (спеціальності) іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від офіційно зареєстрованих українських національно-культурних товариств, користуються такими самими правами, що й громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад із загальноосвітніх предметів, вступне випробування з яких визначено університетом як профільне для вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність).

Вступні випробування в університеті проводяться у формі іспиту (письмово, з використанням тестових технологій), твору, співбесіди, творчого конкурсу, аудіювання та усного мовлення (при складанні екзамену з іноземної мови). Оцінювання кожного випробування, окрім співбесіди, проводиться за 50-бальною шкалою. Результат співбесіди визначається висновками: "рекомендувати до зарахування за результатами співбесіди" або "не рекомендувати до зарахування за результатами співбесід".

Як результати вступних випробувань зараховуються результати зовнішнього оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, підтверджені сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти. Сертифікати з оцінками 1-3 бали (за 12-бальною шкалою оцінювання знань) університетом не приймаються. Шкала переведення балів, зазначених у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти, в оцінки вступних випробувань приймається на засіданні Приймальної комісії та узгоджується з Українським центром оцінювання якості освіти.

Без вступних випробувань зараховуються учасники міжнародних олімпіад, переможці та призери (особи, нагороджені дипломами І-ІІІ ступеня) IV етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, які проводяться Міністерством освіти і науки України, за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки (спеціальності), для яких профільним є вступне випробування з предмета, із якого вони були переможцями (учасниками) вищезгаданих олімпіад (якщо число поданих заяв цієї категорії вступників перевищує 50% від обсягу державного замовлення, доведеного університету на цей напрям підготовки (спеціальність), зарахування проводиться за результатами співбесіди).

Переможці та призери обласних (в Автономній Республіці Крим – республіканської, у містах Києві та Севастополі – міських) олімпіад, які проводяться Міністерством освіти і науки України, можуть бути зараховані на відповідні спеціальності без складання вступних іспитів за результатами співбесіди, якщо вони вступають на спеціальності, для яких профільним є випробування з дисципліни, виз­наченої рішенням Приймальної комісії, із якої вони були переможцями та при­зерами вищезгаданих олімпіад.

Умови двох попередніх абзаців поширюються тільки на учасників тих олімпіад і конкурсів, які проводились у поточному навчальному році, а самі учасники на час проведення олімпіад навчались в 11 (12)-х класах загальноосвітньої школи та на випускних курсах професійно-технічних навчальних закладів.

Особи, нагороджені після закінчення середньої загальноосвітньої школи (повна загальна середня освіта) чи ліцею золотою (срібною) медаллю, а також ті, які закінчили з відзнакою вищі навчальні заклади І–ІІ рівнів акредитації та професійно-технічні нав­чальні заклади на базі основної школи (неповна загальна середня освіта), можуть скористатися особливими умовами вступу. Для цього вони спочатку складають випробування із позначкою *. Якщо ці особи набирають не менш, ніж 45 балів, вони звільняються від подальшого складання вступних іспитів. На осіб, які закінчили з відзнакою вищі навчальні заклади І–ІІ рівнів акредитації та професійно-технічні навчальні заклади на базі середньої загальноосвітньої школи (повна загальна середня освіта), указаний порядок поши­рюється лише при вступі на напрями, які відповідають здобутим профе­сіям.

Випускники загальноосвітніх навчальних закладів, з якими є угоди про співпрацю, мають право (за рекомендацією педагогічної ради) вступати на відповідні факультети за результатами співбесіди, якщо у документі про освіту ці випускники мають оцінки від 10 до 12 балів з профілюючих предметів та 8 - 12 балів з інших предметів.

Випускники підготовчого факультету, які готуються до вступу на факультети: біологічний, географічний, геологічний, кібернетики, механіко-математичний, радіофізичний, фізичний та хімічний, беруть участь у загальному конкурсі на ці факультети за результатами випускних іспитів на підготовчому факультеті, які проводяться відповідними предметними комісіями університету спільно з викладачами підготовчого факультету. Випускники підготовчого факультету, які готуються до вступу на факультети: економічний, історичний, психології, соціології, філософський, юридичний, до Інститутів: військового, журналістики, міжнародних відносин, філології, вступають на загальних засадах.

Порядок вступних іспитів визначається розкладом. Іспити з дисциплін, позначених *, проводяться першими.

Зараховуються до університету за результатами співбесіди особи, яким надане таке право Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

Учителі сільських шкіл, рекомендовані місцевими адміністраціями на заочну форму навчання до Інституту філології, можуть бути зараховані без складання вступних іспитів за результатами співбесіди.

Для абітурієнтів Військового інституту перед вступними іспитами проводяться фахові випробування з фізичної підготовки, медичний огляд, тестування з іноземної мови (за винятком напрямів: "філологія", "міжнародні відносини"), психологічне обстеження. Вступники, які не пройшли фахові випробування, до участі у вступних іспитах не допускаються.

Усі вступні випробування при прийомі на перший курс проводяться на основі програм вступних випробувань із загальноосвітніх предметів і відповідають програмам загальноосвітніх навчальних закладів. Творчий конкурс проводиться за окремою програмою.

Вступники, атестовані з української мови, складають обов’язкове вступне випробування з української мови і літератури. Для осіб, не атестованих з української мови, приймальна комісія з урахуванням наявності викладацьких кадрів встановлює конкурсне вступне випробування з тієї мови, оцінки з якої виставлені в документі про освіту.

Викладання в університеті ведеться українською мовою. Особи, не атестовані з української мови, після зарахування вивчають українську мову протягом першого курсу і складають іспит.

Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у зазначений за розкладом час, які одержали оцінку 20 або менше балів, а також ті, що забрали документи після початку вступних випробувань, до участі у наступних вступних випробуваннях і в конкурсі не допускаються.

Апеляція з питань зміни екзаменаційної оцінки повинна подаватись до приймальної комісії день оголошення оцінки з письмового іспиту.

Особи, які успішно витримали вступні випробування, зараховуються до університету за конкурсом відповідно до кількості набраних балів.

Поза конкурсом, за умови одержання позитивних оцінок (більше 20 балів з кожного випробування), зараховуються: особи, яким Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (у редакції від 22.12.95 з подальшими змінами та доповненнями) надано таке право; діти-сироти та діти, які залишилися без батьківської опіки; інваліди 1 та 2 груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказано навчання за обраною спеціальністю; особи, які користуються пільгами, встановленими Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (у редакції від 19.12.91 із подальшими змінами та доповненнями); діти військово­службовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків.

За умови рівності конкурсних балів переважним правом на зарахування користуються: особи, яким це право надане Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" в редакції від 21.03.91 зі змінами та доповненнями від 21.11.02; особи, яким надане таке право відповідно до Указу Президента України від 21.02.02 № 157 "Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді"; особи, нагороджені після закінчення середньої загальноосвітньої школи (повна загальна середня освіта) чи ліцею золотою (срібною) медаллю, а також ті, які закінчили з відзнакою вищі навчальні заклади І–ІІ рівнів акредитації та професійно-технічні навчальні заклади на базі основної школи (неповна загальна середня освіта); особи, які виявили здібності й нахил до обраної спеціальності; особи, направлені на навчання до університету за цільовими угодами.

Відповідно до розрахункової суми набраних балів за окремим конкурсом зараховуються на навчання за освітньо-професійними програмами бакалаврів: на цільові місця особи, які мають цільове направлення згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 “Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості”; на місця, що визначаються відповідним щорічним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства оборони України, до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом, випускники поточного року Київського військового ліцею та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою.

Місця для цільового набору виділяються рішенням Приймальної комісії у межах обсягу підготовки за рахунок коштів державного бюджету, але їх кількість не повинна перевищувати 25% від плану набору з кожного напряму підготовки (спеціальності). За цільовим набором зараховуються особи, які успішно склали іспити і пройшли за конкурсом на виділені місця відповідно до Правил прийому до університету. Особи, які не пройшли за цільовим набором, можуть брати участь у конкурсі на загальних підставах.

За рішенням Приймальної комісії понад план державного замовлення можуть бути зараховані абітурієнти, які успішно склали вступні іспити, але не пройшли за конкурсом, навчання яких фінансують відповідні юридичні чи фізичні особи. Оплата за навчання та зарахування здійснюються в терміни, визначені контрактом.

Студенти денної форми навчання всіх напрямів підготовки і спеціальностей можуть проходити військову підготовку у Військовому інституті університету за програмою офіцера запасу тільки за контрактною формою навчання (за кошти фізичних чи юридичних осіб).

Термін навчання для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" – 4 роки на денній формі навчання, 5 років – на заочній формі навчання.

Іногородні студенти денної форми навчання за поданням факультетів та інститутів університету забезпечуються гуртожитком за наявності вільних місць.

Особи, які беруть участь у конкурсі щодо зарахування до декількох вищих навчальних закладів або декількох напрямів підготовки (спеціальностей) в одному вищому навчальному закладі, у п’ятиденний термін після вступних випробувань та оголошення списку осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням, а також за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів, зобов’язані подати оригінали документа про освіту, медичної довідки та сертифіката (сертифікатів) до приймальної комісії вищого навчального закладу, у якому вони вирішили навчатись за державним замовленням. Особи, які в установлений термін (п’ять днів) не подали до приймальної комісії оригіналів документа про освіту, медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти, утрачають право на участь у конкурсі щодо зарахування на навчання на місця державного замовлення, а також на навчання за рахунок пільгових довгострокових кредитів.

Прийом документів на денну, заочну та екстернатну форми навчання – з 8 червня по 7 липня (крім Військового інституту, заочної форми навчання біологічного та геологічного факультетів, іноземних громадян). Документи про пільги подаються тільки у вказаний термін. Вступні іспити – з 9 по 25 липня. Зарахування – у п’ятиденний термін після завершення конкурсних випробувань.

Прийом документів до Військового інституту починається з 8 червня і закінчується 2 липня. Документи про пільги подаються тільки у вказаний термін. Для складання фахових випробувань вступники прибувають 25–26 червня. Фахові випробування проводяться з 26 червня до 7 липня; вступні іспити – з 9 до 25 липня.

До Приймальної комісії вступник подає такі документи:

• заява на ім’я ректора університету;

• документ державного зразка про повну загальну середню освіту і додаток до нього (оригінал або копія, завірена університетом або нотаріально за оригіналом);

• медична довідка за формою 086-У (оригінал або її завірена копія);

• 6 фотокарток розміром 3х4 см;

• сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з предметів, що відповідають переліку вступних випробувань, визначених приймальною комісією вищого навчального закладу, для участі у конкурсі щодо вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність), вступник подає за власним бажанням (оригінал або завірену копію);

• паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), оригінал документа про освіту, оригінал медичної довідки за формою 086-У, оригінал документа (документів) Українського центру оцінювання якості освіти (при поданні їх копій) вступники подають особисто.

Для вступу на місця державного замовлення призери ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та учасники міжнародних олімпіад, які мають право на зарахування без вступних випробувань, подають оригінали всіх документів.

Інші документи подаються вступником, якщо він претендує на пільги, встановлені законодавством України або викликані обумовленими обмеженнями для вступу на навчання за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими нормативно-правовими актами, у терміни, визначені для подання документів.

Громадяни, які бажають навчатися на контрактних умовах, оформляють відповідні угоди (контракти).

При вступі до Військового інституту вступники додатково подають медичну картку амбулаторного хворого за формами 025, 025-ю, медичну довідку про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів за формою 122-2/о, сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду за формою 140/о.

Особи, які вступають до університету на підготовку, що фінансується з коштів державного бюджету відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 "Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості" зі змінами і доповненнями, унесеними постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.03 № 1298, а також відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" у редакції від 19.12.91 зі змінами та доповненнями (для осіб, віднесених до 3 та 4 категорій), на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами управління Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, організаціями, установами, що уклали угоди з університетом.

Документи приймаються за адресою: проспект академіка Глушкова, 2, телефон 521-35-61.

Підготовчим факультетом пропонується лекторій для вступників: з 25 червня по 8 липня 2007 р. – 52 акад. години із кожної екзаменаційної дисципліни. Надається гуртожиток.

Нижче Ви можете дізнатися докладніше про лінгвістичні вимоги до вступників, ознайомитися з темами творів та зі зразками екзаменаційних білетів. Структура іспитів та зразки іспитових білетів представлені також в файлах формату MS Word, які знаходяться в кінці кожного з відповідних розділів в RAR-архівах. До Вашої уваги:

© Олена Сірук, 2001 - 2014